Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-30: Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na období let 2020–2022

RK-20-2019-30.pdf, RK-20-2019-30pr01.doc , RK-20-2019-30pr02.doc , RK-20-2019-30pr03.doc , RK-20-2019-30pr04.doc , RK-20-2019-30pr05.doc , RK-20-2019-30pr06.doc , RK-20-2019-30pr07.doc , RK-20-2019-30pr08.doc , RK-20-2019-30pr09.doc , RK-20-2019-30pr10.doc

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-20-2019-30
Název Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na období let 2020–2022
Zpracoval I. Schallnerová, M. Skryjová, Z. Vondráková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 10
Popis problému

Usnesením č. 0316/06/2019/RK schválila rada kraje Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění ze dne 26. 2. 2019 č. 01/19 (dále jen „Pravidla“). V článku 7 odst. 6 písm. a) a odst. 9 Pravidel je stanovena povinnost příspěvkových organizací zpracovat střednědobý plán – výhled na 3 kalendářní roky. Střednědobý plán je dle těchto Pravidel členěn na plán nákladů a výnosů (střednědobý výhled rozpočtu), položkový rozpis akcí, plán lidských zdrojů a plán rozvoje činností.

Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu provedli v souladu s Pravidly roční aktualizaci střednědobých plánů. Návrhy střednědobých plánů na období let 2020–2022 byly projednány s náměstkyní hejtmana Ing. Janou Fischerovou, CSc., pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, který schvaluje zřizovatel, je sestavován dle § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Návrhy střednědobého výhledu rozpočtu uvedených příspěvkových organizací byly v souladu s § 28a odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. zveřejněny na internetových stránkách Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2020-2022 a vzít na vědomí položkové rozpisy akcí (investičních i neinvestičních), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činností na období 2020–2022 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočiny na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-20-2019-30, př. 1, RK-20-2019-30, př. 2, RK-20-2019-30, př. 3, RK-20-2019-30, př. 4, RK-20-2019-30, př. 5, RK-20-2019-30, př. 6, RK-20-2019-30, př. 7, RK-20-2019-30, př. 8, RK-20-2019-30, př. 9, RK-20-2019-30, př. 10.

K projednání střednědobých plánů příspěvkových organizací je příslušná rada kraje podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere návrh střednědobých plánů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na období 2020 – 2022 na vědomí a nemá připomínky.

Odbor majetkový

Odbor majetkový bere střednědobé plány na vědomí a vyslovuje toto stanovisko: Realizace opravy fasády  objektu Masarykovo náměstí pro Muzeum Vysočiny Jihlava není v roce 2020 reálná - akce není zařazena v rozpočtu na letošní rok a proto neprobíhá projektová příprava. Tato a další stavební akce mohou být projednány při přípravě návrhu rozpočtu kraje pro rok 2020 s nezbytným určením priorit s ohledem na značný rozsah akcí v oblasti kultury již projekčně v letošním roce připravovaných nebo plánovaných k zahájení. Obecně je při plánování potřebné počítat s dostatečnými výdaji na údržbu a opravy nemovitého majetku.

Návrh usnesení schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2020-2022 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-20-2019-30, př. 1, RK-20-2019-30, př. 2, RK-20-2019-30, př. 3RK-20-2019-30, př. 4, RK-20-2019-30, př. 5, RK-20-2019-30, př. 6, RK-20-2019-30, př. 7RK-20-2019-30, př. 8, RK-20-2019-30, př. 9, RK-20-2019-30, př. 10;

bere na vědomí

položkové rozpisy akcí (investičních i neinvestičních), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činností na období 2020–2022 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-20-2019-30, př. 1, RK-20-2019-30, př. 2, RK-20-2019-30, př. 3, RK-20-2019-30, př. 4, RK-20-2019-30, př. 5, RK-20-2019-30, př. 6RK-20-2019-30, př. 7RK-20-2019-30, př. 8, RK-20-2019-30, př. 9, RK-20-2019-30, př. 10.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, Krajská knihovna Vysočiny, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Termín 2. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz