Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-35: Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední odbornou školu Nové Město na Moravě

RK-20-2019-35.pdf, RK-20-2019-35pr01.pdf

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-20-2019-35
Název Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední odbornou školu Nové Město na Moravě
Zpracoval H. Dolejší, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost Střední odborné školy Nové Město na Moravě (dále jen škola) o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, kterou se škola zavazuje do svého vlastnictví nabýt učební pomůcku - nehomologované osobní vozidlo ŠKODA, model KODIAQ 2,0 TDi. Škola obdržela návrh darovací smlouvy od společnosti ŠKODA AUTO, a.s., předmět daru je oceněn na 12 876 Kč včetně DPH a účelem poskytnutí daru je podpora praktické výuky. Závazkem obdarovaného je použít darovanou věc výhradně ke stanovenému účelu. Návrh darovací smlouvy obsahuje materiál RK-20-2019-35, př. 1.

Podle § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2019 o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, a to v čl. 2 odst. 3 písm. l). Střední odborná škola Nové Město na Moravě proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-20-2019-35, př. 1.

Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-20-2019-35, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Střední odborná škola Nové Město na Moravě
Termín 31. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz