Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-39: Změny ve školském rejstříku

RK-20-2019-39.pdf, RK-20-2019-39pr01.xls

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-20-2019-39
Název Změny ve školském rejstříku
Zpracoval Z. Hloušková, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál informuje o záměru školy a školského zařízení na změny ve školském rejstříku. Ředitel soukromé střední školy zaslal na OŠMS žádost o změny ve školském rejstříku. Tyto změny jsou blíže specifikovány v materiálu RK-20-2019-39, př. 1. Změny jsou koncepčního charakteru (změny nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech). Žadatel předkládá žádost o změny krajskému úřadu a krajský úřad je se svým vyjádřením předkládá na MŠMT (dle § 143 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje posoudit a projednat změny ve školském rejstříku uvedené v materiálu RK-20-2019-39, př. 1. Při posuzování záměrů změn vycházel OŠMS z aktuálního stavu a předpokládaného vývoje vzdělávacích potřeb dle úkolů a pravidel Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2016 (dále jen „DZKV“).

K záměrům změn v zařazení škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů (obec, církev, soukromá osoba, MŠMT) navrhuje OŠMS radě kraje vzít na vědomí stanovisko krajského úřadu, resp. OŠMS.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-20-2019-39, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz