Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-66: Návrh změny seznamu jmenovitých akcí číslo 3 zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019

RK-20-2019-66.pdf, RK-20-2019-66pr01.pdf , RK-20-2019-66pr02.pdf , RK-20-2019-66pr03.pdf

Číslo materiálu 66
Číslo jednací RK-20-2019-66
Název Návrh změny seznamu jmenovitých akcí číslo 3 zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 3
Popis problému

Zastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením č. 0729/08/2018/ZK dne 11. 12. 2018 byl schválen rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019. Na kapitole Doprava byly schváleny finanční prostředky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci (dále jen KSÚSV), příloha D1 Silnice II. a III. třídy a mosty, část A) Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů (dále jen příloha D1A) ve výši 250 000 000 Kč.

Z důvodů popsaných v dopise KSÚSV, který je přílohou RK-20-2019-66, př. 1 žádá KSÚSV o vyřazení a zařazení jmenovitých akcí. Dále dochází k drobným úpravám nákladů a technologie opravy jednotlivých akcí. Navrhované změny jsou pro přehlednost vyznačeny v příloze RK-20-2019-66, př. 2. Aktualizovaný seznam jmenovitých akcí přílohy D1A je přílohou RK-20-2019-66, př. 3. Celkový objem ve výši 250 000 000 Kč zůstává nezměněn.

Usnesením č. 0316/06/2019/RK schválila rada kraje Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění ze dne 26. 2. 2019, č. 01/19 (dále jen „Pravidla“). Dle Čl. 7 Pravidel je ředitel příspěvkové organizace povinen činnost příspěvkové organizace plánovat, plány činnosti aktualizovat a předkládat zřizovateli ke schválení.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit vyřazení, zařazení a drobné úpravy nákladů a technologie opravy jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů dle materiálu RK-20-2019-66, př. 2 a vzít na vědomí aktualizovanou přílohu D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizované KSÚSV dle materiálu RK-20-2019-66, př. 3;

Navrhované změny nevyvolají v roce 2019 požadavek na zvýšení finančních prostředků na akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV (příloha D1A).

Stanoviska Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

vyřazení, zařazení a drobné úpravy nákladů a technologie opravy jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu RK-20-2019-66, př. 2;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizované Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-20-2019-66, př. 3.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz