Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-80: Prodej pozemků pod stavbami hrází vodních děl při současném uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti

RK-20-2019-80.pdf, RK-20-2019-80pr01.pdf

Číslo materiálu 80
Číslo jednací RK-20-2019-80
Název Prodej pozemků pod stavbami hrází vodních děl při současném uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Na odbor majetkový se obrátila společnost Rybářství Lipnice, a.s., Lipnice č.p. 20, 380 01 Český Rudolec se žádostmi o prodej části pozemků v několika katastrálních územích, které jsou zastavěny stavbami hrází rybníků ve vlastnictví této společnosti. Jedná se konkrétně o k.ú. Čáslavice, k.ú. Meziříčko u Moravských Budějovic, k.ú. Řídelov a k.ú. Horní Cerekev. S výjimkou k.ú. Horní Cerekev předložila tato společnost geometrické plány, kterým jsou krajské pozemky pod stavbami hrází oddělovány.

Pro katastrální území Čáslavice se jedná o GP č. 527-45789/2019, podle něhož má být předmětem prodeje nově vzniklý pozemek par. č. 836/7 o výměře 982 m2.

Pro katastrální území Meziříčko u Moravských Budějovic se jedná o GP č. 133-45787/2019, dle něhož předmětem prodeje má být nově oddělený pozemek par. č. 1069/3 o výměře 843 m2.

Pro katastrální území Řídelov byl předložen GP č. 181-8533/2019, podle něhož má být předmětem prodeje nově vzniklý pozemek par.č. 453/14 o výměře 568 m2 a GP č. 185-8596/2019, který odděluje nově vzniklý pozemek par. č. 453/15 o výměře 28 m2. Žadatel v tomto katastrálním území žádá dále o prodej již existujícího pozemku par.č. 453/2 o výměře 456 m2.

V katastrálním území Horní Cerekev žádá  společnost Rybářství Lipnice o prodej již existujícího pozemku par. č. 2608/3 o výměře 983 m2.

Všechny požadované pozemky se nacházejí pod stavbami hrází rybníků a společnost Rybářství Lipnice, a.s. má v úmyslu, v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., zákon o vodách  zapsat stavby hrází do katastru nemovitostí.

Pokud dojde k prodeji výše uvedených pozemků, je nezbytné pro Kraj Vysočina uzavřít současně s kupními smlouvami i smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti pro umístění a provozování příslušných krajských silnic na již zapsaných stavbách hrází, popř. na pozemcích, jejichž součástmi budou stavby hrází.

Obdobný případ již byl řešen usnesením 0864/15/2018/RK a následně usnesením 0482/04/2018/ZK, kdy byl prodáván pozemek pod hrází rybníka Velký hulištský v katastrálním území Kostelní Myslová.

Návrh řešení

OM navrhuje žádostí o prodej nově oddělných pozemků v  k.ú. Čáslavice, k.ú. Meziříčko u Moravských Budějovic, v k..ú. Řídelov a již existujícího pozemku v k.ú. Horní Cerekev vyhovět. V předcházejícím případě byl pozemek  prodáván za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2 a OM navrhuje postupovat i v těchto případech stejně.

Přímý prodej do vlastnictví žadatele  je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina (čl. II. odst. 3, písm. a). Žadatel je vlastníkem sousedních nemovitostí - rybníků a v souladu s vodním zákonem je povinen zapsat do katastru nemovitostí hráze svých rybníků.

S žadatelem bude současně uzavírána smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění, provozování a vstup a vjezd na stavbu hráze rybníka zapsanou jako vodní dílo, potažmo pozemek, jehož součástí se stane hráz rybníka za účelem údržby a stavebních úprav příslušné krajské silnice. V předcházejícím případě byla smlouva uzavírána za jednorázovou náhradu ve výši 20 Kč/m2. OM navrhuje takto postupovat i v těchto případech.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní typ smluv.

Usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr prodeje geometrickými plány oddělných pozemků v k.ú.  Čáslavice, k.ú. Meziříčko u Moravských Budějovic  a v k.ú. Řídelov,  v k.ú. Horní Cerekev již existujícího pozemku, dále doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést pozemky zastavěné stavbami hrází rybníků v těchto k.ú. oddělené geometrickými plány , popř. již existující pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Rybářství Lipnice, a.s. Lipnice 30, 380 01 český Rudolec za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2, dále vyhradit si pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování stavby krajských silnic, včetně práva vstupu a vjezdu za účelem údržby a oprav jednotlivých krajských silnic na nově oddělené pozemky v k.ú. Čáslavice, k. ú. Meziříčko u Moravských Budějovic, k.ú. Řídelov a již existující pozemek v k.ú. Horní Cerekev a dále rozhodnout  uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování stavby krajských silnic, včetně práva vstupu a vjezdu za účelem údržby a oprav jednotlivých krajských silnic na nově oddělené pozemky v k.ú. Čáslavice, k. ú. Meziříčko u Moravských Budějovic, k.ú. Řídelov a již existující pozemek v k.ú. Horní Cerekev.

Stanoviska Odbor majetkový

ODSH souhlasí s prodejem níže uvedených pozemků zastavěných hrázemi rybníků ve vlastnictví společnosti Rybářství Lipnice, a.s.

 • par.č. 836/7  o výměře 982 m2 oddělený GP č. 527-45789/2019 z pozemku par. č 836/1 v k.ú. Čáslavice 
 • par.č. 1069/3 o výměře 843 m2 oddělený GP č. 133-45787/2019 z pozemku par. č. 1069 v k.ú Meziříčko u Moravských Budějovic
 • par. č. 453/14 o výměře 568 m2 oddělený GP č. 181-8533/2019 z pozemku par. č. 453/1, par. č. 453/15  o výměře 28 m2 oddělený GP č. 185-8596/2018 z pozemku par. č. 453/3 a par. č. 453/2 o výměře 456 m2 v k.ú. Ŕídelov
 • par.č. 2608/3 o výměře 983 m2 v k.ú. Horní Cerekev

Krajsá jspráva a údržba silnic Vysočiny

KSUSV souhlasí s prodejem níže uvedených geometricky oddělených pozemků pod hrázemi rybníků v k.ú. Ćáslavice, k.ú. Meziříčko u Moravských Budějovic, k.ú. Řídelov a k.ú. Horní Cerekev. KSUSV se účastnila zaměřování pozemků pro účely vyhotovování GP:

 • par.č. 836/7  o výměře 982 m2 oddělený GP č. 527-45789/2019 z pozemku par.č. 836/1 v k.ú. Čáslavice 
 • par.č. 1069/3 o výměře 843 m2 oddělený GP č. 133-45787/2019 z pozemku par. č. 1069 v k.ú Meziříčko u Moravských Budějovic
 • par. č. 453/14 o výměře 568 m2 oddělený GP č. 181-8533/2019 z pozemku par.č. 453/1, par. č. 453/15  o výměře 28 m2 oddělený GP č. 185-8596/2018 z pozemku par.č. 453/3 a par. č. 453/2 o výměře 456 m2 v k.ú. Ŕídelov
 • par.č. 2608/3 o výměře 983 m2 v k.ú. Horní Cerekev

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr prodeje těchto nemovitých věcí - pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice, a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec:

par. č. 836/7  o výměře 982 m2 oddělený GP č. 527-45789/2019 z pozemku par.č. 836/1 v k.ú. Čáslavice, par.č. 1069/3 o výměře 843 m2 oddělený GP č. 133-45787/2019 z pozemku par. č. 1069 v k.ú Meziříčko u Moravských Budějovic, par. č. 453/14 o výměře 568 m2 oddělený GP č. 181-8533/2019 z pozemku par.č .453/1, par. č. 453/15  o výměře 28 m2 oddělený GP č. 185-8596/2018 z pozemku par. č.453/3 a par. č. 453/2 o výměře 456 m2 v k.ú. Řídelov,  par.č. 2608/3 o výměře 983 m2 v k.ú Horní Cerekev;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout úplatně převést z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice, a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2 tyto pozemky:
 • par.č. 836/7  o výměře 982 m2 oddělený GP č. 527-45789/2019 z pozemku par.č. 836/1 v k.ú. Čáslavice 
 • par.č. 1069/3 o výměře 843 m2 oddělený GP č. 133-45787/2019 z pozemku par. č. 1069 v k.ú Meziříčko u Moravských Budějovic
 • par. č. 453/14 o výměře 568 m2 oddělený GP č. 181-8533/2019 z pozemku par.č. 453/1, par. č. 453/15  o výměře 28 m2 oddělený GP č. 185-8596/2018 z pozemku par.č. 453/3 a par. č. 453/2 o výměře 456 m2 v k.ú. Ŕídelov
 • par.č. 2608/3 o výměře 983 m2 v k.ú. Horní Cerekev

 • vyhradit si ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemcích par. č. 836/7 o výměře 982 m2 odděleného GP č. 527-45789/2019 2019 z pozemku par. č. 836/1 v k.ú. Čáslavice, par. č. 1069/3 o výměře 843 m2 odděleného GP č. 133-45787/2019 z pozemku par. č. 1069 v k.ú Meziříčko u Moravských Budějovic, par. č. 453/14 o výměře 568 m2 odděleného GP č. 181-8533/2019 z pozemku par. č. 453/1, par. č. 453/15  o výměře 28 m2 odděleného GP č. 185-8596/2018 z pozemku par. č.453/3 a par. č. 453/2 o výměře 456 m2 v k.ú. Ŕídelov a par. č. 2608/3 o výměře 983 m2 v k.ú. Horní Cerekev mezi Rybářstvím Lipnice, a s., na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti;
 • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě  zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování krajských silnic a vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemcích par. č. 836/7 o výměře 982 m2 odděleného GP č. 527-45789/2019 2019 z pozemku par. č. 836/1 v k.ú. Čáslavice, par. č. 1069/3 o výměře 843 m2 odděleného GP č. 133-45787/2019 z pozemku par. č. 1069 v k.ú Meziříčko u Moravských Budějovic, par. č. 453/14 o výměře 568 m2 odděleného GP č. 181-8533/2019 z pozemku par. č. 453/1, par. č. 453/15  o výměře 28 m2 odděleného GP č. 185-8596/2018 z pozemku par. č.453/3 a par. č. 453/2 o výměře 456 m2 v k.ú. Ŕídelov a par. č. 2608/3 o výměře 983 m2 v k.ú. Horní Cerekev mezi Rybářstvím Lipnice ,a s., na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti za jednorázovou úhradu 20 Kč/m2.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 18. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz