Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-84: Veřejná zakázka na stavební práce "Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod - stavební práce

RK-20-2019-84.pdf, RK-20-2019-84pr01.doc , RK-20-2019-84pr02.pdf

Číslo materiálu 84
Číslo jednací RK-20-2019-84
Název Veřejná zakázka na stavební práce "Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod - stavební práce
Zpracoval Z. Berka
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Předmětem návrhu je rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod - stavební práce".

Cílem veřejné zakázky je výstavba dvou objektů  určených pro poskytování sociálních služeb klientům Domova Háj, příspěvkové organizace v obci Havlíčkův Brod. Jedná se o dva objekty celkem pro 12 klientů. Doba výstavby se předpokládá maximálně  v rozsahu 420 dnů ode dne předání staveniště.

Veřejná zakázka bude financována částečně z vlastních prostředků zadavatele a částečně z prostředků IROP, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj dne 27. 2. 2019.

Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčním rozpočtem zpracovaným zhotovitelem projektové dokumentace

ATELIER  ALFA, spol. s r.o. Jihlava, Brněnská 48,  PSČ 586 01 Jihlava, IČO 181 97 621, a to v částce 19 780 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným nařízením vlády č. 417/2017 Sb. se jedná o podlimitní veřejnou zakázku. OM navrhuje použít pro výběr zhotovitele otevřené řízení, které zahajuje odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Odbor majetkový považuje za účelné stanovit k provádění úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) hodnotící komisi. Komise bude mít 5 členů. Pro způsob usnášení a rozhodování platí, že komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jejich členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Hodnotící komise bude pověřena posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek. Z jednání hodnotící komise bude vyhotoven písemný protokol. Otevírání elektronicky doručených nabídek bude zajištěno v souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci odboru majetkového na základě pověření rady kraje.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje:

  • rozhodnout o zahájení veřejné zakázky na stavební práce "Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod - stavební práce" formou otevřeného řízení dle ZZVZ odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
  • schválit zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-20-2019-84, př. 1
  • jmenovat hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-20-2019-84, př. 2.

OM navrhuje k zadávání veřejné zakázky tyto termíny a kritéria:

  • zahájení zadávacího řízení nejpozději do 9. 7. 2019
  • lhůta pro podávání nabídek - min. 20 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení - předpoklad 9. 8. 2019 v 11.00 hod
  • způsob hodnocení nabídek - ekonomická výhodnost, která bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

Navrhované termíny jsou orientační a budou upřesněny v závislosti na zahájení zadávacího řízení. OM si vyhrazuje změnu obsahu Zadávací dokumentace na základě požadavků a připomínek poskytovatele dotace, příp. kontrolního orgánu.

Stanoviska Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí nemá připomínky k předloženému materiálu. Zadávací dokumentace a veškeré dokumenty byly s odborem majetkovým konzultovány a odsouhlaseny.

Návrh usnesení rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod - stavební práce" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-20-2019-84, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-20-2019-84, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 9. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz