Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-91: Energetická politika Kraje Vysočina

RK-20-2019-91.pdf, RK-20-2019-91pr01.docx , RK-20-2019-91pr02.docx

Číslo materiálu 91
Číslo jednací RK-20-2019-91
Název Energetická politika Kraje Vysočina
Zpracoval P. Volf, D. Vichr, P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o aktualizaci Energetické politiky Kraje Vysočina v souvislosti s aktualizací normy ISO  50001 a závěry preauditu systému managementu hospodaření s energiemi. 

 

Dne 4. 12. 2018 schválila Rada Kraje Vysočina usnesením č. 2246/35/2018/RK Energetickou politiku Kraje Vysočina („Rada kraje schvaluje Energetickou politiku Kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2018-82, př. 1; Pravidla Rady Kraje Vysočina k systému managementu hospodaření s energií dle materiálu RK-35-2018-82, př. 2; jmenuje Ing. Martina Kuklu, náměstka pro oblast ekonomiky a majetku politikem pro energetiku.“).

V souvislosti s postupem prací vedoucí k certifikaci systému managementu hospodaření s energiemi (ISO 50001) v Kraji Vysočina  bylo nastavení systému podrobeno preauditu. Systém managementu s energii Kraje Vysočina byl vytvářen s ohledem na text ISO normy 50001:2012. Ke dni 1. 4. 2019 došlo k novelizaci ISO normy. Příslušný odborník (auditor) provedl preaudit na novelizovaný text a identifikoval několik formulačních neshod nastaveného systému s textem ISO normy. Tyto formulační neshody čistě formálního charakteru byly identifikovány i Energetické politiky Kraje Vysočina, konkrétně šlo:

„1. 5.2: V energetické politice je uveden závazek poskytování zdrojů, není však přímo formulován závazek poskytování

dostatku informací a zdrojů k dosahování energetických cílů a energetických cílových hodnot;

2. 5.2: Energetická politika neobsahuje závazek být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky;

3. 5.2: Energetická politika neobsahuje závazek neustálého zlepšování energetické hospodárnosti a EnMS;

4. 5.2: Energetická politika nedeklaruje jasně podporu návrhů ke zlepšování energetické hospodárnosti.“ 

Pro další pokračování v procesu certifikace je nezbytné text Energetické politiky Kraje Vysočina harmonizovat na text ISO normy 50001:2018. Konkrétní provedené změny textu jsou vyznačeny v materiálu RK-20-2019-91, př. 2.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit znění Energetické politiky Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2019-91, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

Energetickou politiku Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2019-91, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 2. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz