Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-97: Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 9. žádosti o platbu

RK-20-2019-97.pdf, RK-20-2019-97pr01.pdf

Číslo materiálu 97
Číslo jednací RK-20-2019-97
Název Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 9. žádosti o platbu
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o předložení 9. žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005158 (dále jen „projekt“) za období čerpání finančních prostředků 1. 3. 2019 - 31. 5. 2019 ve výši 22 314 803,63 Kč. 

Projekt je realizován Krajem Vysočina v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, specifický cíl 2.1 Snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ evidenční č. v MS2014+: CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005158 realizovaného v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OP ŽP“) bylo schváleno usnesením č. 1229/22/2017/RK (Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v materiálu RK-22-2017-75, př. 1).

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu dle materiálu RK-20-2019-97, př. 1 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-20-2019-97, př. 1. Žádost o platbu byla podána 21. 6. 2019.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ dle materiálu RK-20-2019-97, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-20-2019-97, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz