Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-11: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci

RK-20-2020-11.pdf, RK-20-2020-11pr01.pdf , RK-20-2020-11pr02.pdf , RK-20-2020-11pr03.pdf , RK-20-2020-11pr04.pdf , RK-20-2020-11pr05.pdf , RK-20-2020-11pr06.pdf , RK-20-2020-11pr07.pdf , RK-20-2020-11pr08.pdf , RK-20-2020-11pr09.pdf , RK-20-2020-11pr10.xls

Číslo materiálu 11
Číslo jednací RK-20-2020-11
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Šalandová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 10
Popis problému

Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2017 usnesením č. 1038/20/2017/RK schválila „Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování příspěvků na úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku pro účely zajištění lékařů a nelékařů v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci (náborové příspěvky)“, dále také jen „Pravidla“, pro účely stabilizace zdravotnického personálu s cílem zabezpečit lidské zdroje potřebné pro zajištění zdravotní péče u poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina prostřednictvím náborových příspěvků. Podle Pravidel je možné poskytnout náhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku novému zaměstnanci, a to za předpokladu předchozího uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi poskytovatelem zdravotních služeb a budoucím zaměstnancem. 

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (dále jen „Nemocnice“), požádala o úhradu nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků  v  počtu 17 náborových příspěvků pro  lékaře ve výši 1 700 000 Kč a 21 náborových příspěvků pro nelékaře ve výši 1 680 000 Kč, kteří nastoupili do Nemocnice na jednotlivá oddělení. Celkem se jedná o 38 náborových příspěvků v celkové výši 3 380 000 Kč.

 

- Nemocnice Jihlava, lékaři               - 17 náborových příspěvků ve výši 1 700 000 Kč

- Nemocnice Jihlava, nelékaři           - 21 náborových příspěvků ve výši 1 680 000 Kč

 

Bližší informace jsou uvedeny v  materiálech RK-20-2020-11, př. 1, RK-20-2020-11, př. 2, RK-20-2020-11, př. 3, RK-20-2020-11, př. 4, RK-20-2020-11, př. 5, RK-20-2020-11, př. 6, RK-20-2020-11, př. 7, RK-20-2020-11, př. 8 a RK-20-2020-11, př. 9. Přehled celkem vyplacených stipendií a náborových příspěvků je uveden v materiálu RK-20-2020-11, př. 10.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví posoudil žádosti Nemocnice se zřetelem k aktuálnímu personálnímu obsazení a doporučuje schválení úhrad nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků dle usnesení č. 1038/20/2017/RK. Obě podmínky pro úhradu nákladů spojených s výplatou náborových příspěvků, uzavření smluv o poskytnutí náborového příspěvku a uzavření pracovních smluv na dobu nejméně 4 let u lékařů a 3 let u nelékařů, byly v souladu s Pravidly, splněny. Na základě výše uvedených skutečností odbor zdravotnictví vyplacení náborových příspěvků doporučuje.

Současně navrhuje radě kraje schválit příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 činí 36 898 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz