Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-12: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – účelové finanční prostředky z Ministerstva zdravotnictví na odměny pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina

RK-20-2020-12.pdf, RK-20-2020-12pr01.pdf

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-20-2020-12
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – účelové finanční prostředky z Ministerstva zdravotnictví na odměny pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
Zpracoval K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vydalo v souladu s usnesením vlády č. 518 ze dne 7. května 2020 rozhodnutí o poskytnutí jednorázového neinvestičního finančního příspěvku ze státního rozpočtu ČR pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, (dále také „ZZS KV“) ve výši 57 247 158 Kč dle materiálu RK-20-2020-12, př. 1.

Finanční prostředky jsou poskytovány prostřednictvím zřizovatele a jsou určeny na odměny pro zaměstnance ZZS KV, kteří se podíleli na plnění úkolů stanovených krizovými opatřeními vydanými vládou ČR a mimořádnými opatřeními vydanými MZ v době řešení epidemie COVID-19 na území Kraje Vysočina za období 1. 3. 2020 – 31. 5. 2020.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, ve výši neinvestičních účelově určených finančních prostředků ze státního rozpočtu dle materiálu RK-20-2020-12, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví ve výši 57 247 158 Kč (ÚZ 35018) určené pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na odměny pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2020-xx, př. 1.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba) o účelové finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví na úhradu odměn pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina ve výši 57 247 158 Kč (ÚZ 35018);
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 57 247 158 Kč určenou na odměny pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2020-12, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
Termín 22. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz