Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-14: Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2020

RK-20-2020-14.pdf, RK-20-2020-14pr01.pdf , RK-20-2020-14pr02.pdf , RK-20-2020-14pr03.doc

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-20-2020-14
Název Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2020
Zpracoval K. Smetanová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší přidělení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny pro rok 2020.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 07/2019 dne 10. 12. 2019 usnesením č. 0489/07/2019/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020. V Rozpočtu kraje 2020 – včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu – Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - je uvažována částka 535 000 Kč. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny je udělováno podle metodiky schválené Radou Kraje Vysočina usnesením č. 0716/14/2016/RK ze dne 19. 4. 2016.

V souladu s touto metodikou obdržela nominační komise pro udělení ocenění Talent Vysočiny celkem 135 návrhů na Talent Vysočiny 2020 a navrhuje radě kraje ocenit celkem 51 žáků, z toho 40 jednorázovým a 11 desetiměsíčním stipendiem dle materiálu RK-20-2020-14, př. 1. Jedná se celkem o 51 žáků ze základních a středních škol, z toho 11 žáků nominační komise navrhuje ocenit formou desetiměsíčního stipendia (celková částka 150 000 Kč) a 40 žáků formou jednorázového stipendia (celková částka 61 000 Kč). Celková částka přidělená všem komisí nominovaným žákům činí 211 000 Kč, z toho 121 000 Kč bude vyplaceno v roce 2020 (jedná se o  všechna jednorázová stipendia a desetiměsíční stipendia v období září – prosinec 2020) a 90 000 Kč bude vyplaceno z rozpočtu kraje pro rok 2021 (desetiměsíční stipendia, která budou vyplácena v období leden – červen 2021).

Stipendium oceněným Cenou hejtmana Vysočiny bude poskytnuto žákům ve výši dle materiálu RK-20-2020-14, př. 2.

Materiál RK-20-2020-14, př. 3 obsahuje vzorovou darovací smlouvu.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje poskytnout stipendia žákům dle materiálu RK-20-2020-14, př. 1.

Dále OŠMS na základě konzultace s hejtmanem Kraje Vysočina navrhuje poskytnout stipendium žákům oceněným Cenou hejtmana Vysočiny dle materiálu RK-20-2020-14, př. 2.

Podle § 36 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje rozhoduje o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a sportu, v části Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny (§ 3299, ÚZ 00034) je počítáno s částkou 335 000 Kč na pokrytí jednorázových a desetiměsíčních stipendií a Ceny hejtmana Vysočiny.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-20-2020-14, př. 3:

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz