Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-22: Přijetí dotace k projektům - II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba a II/150 Pavlíkov - Leštinka – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

RK-20-2020-22.pdf

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-20-2020-22
Název Přijetí dotace k projektům - II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba a II/150 Pavlíkov - Leštinka – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval R. Weidemannová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 0
Popis problému

Tento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) k projektům II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba a II/150 Pavlíkov - Leštinka (dále jen „Projekt“).

Realizace a financování projektu  II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0525/06/2015/ZK dne 10. 11. 2015 a jeho aktualizace schválena materiálem 0215/03/2020/ZK ze dne 12. 5. 2020. Rada kraje schválila usnesením 2118/34/2018/RK dne 27. 11. 2018 předložení Projektu v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Dne 10. 6. 2020 byla na účet kraje připsána závěrečná dotace z IROP ve výši 101 846 462,95 Kč.

Realizace a financování projektu II/150 Pavlíkov - Leštinka bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0525/06/2015/ZK dne 10. 11. 2015 a jeho aktualizace schválena materiálem 0215/03/2020/ZK ze dne 12. 5. 2020. Rada kraje schválila usnesením 0993/19/2017/RK dne 30. 5. 2017 předložení Projektu v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Dne 16. 6. 2020 byla na účet kraje připsána závěrečná dotace z IROP ve výši 62 535 923,28 Kč.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí účelových dotací a jejích převodu do Fondu strategických rezerv.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků z IROP ve výši 101 846 462,95 Kč  na projekt II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba a 62 535 923,28 Kč na projekt II/150 Pavlíkov - Leštinka. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba o účelovou dotaci z IROP ve výši 101 846 462,95  Kč; 

  • převod přijaté dotace ve výši 101 846 462,95 Kč ze zvláštního účtu projektu II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty; 
  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/150 Pavlíkov - Leštinka o účelovou dotaci z IROP ve výši 62 535 923,28 Kč; 

  • převod přijaté dotace ve výši 62 535 923,28 Kč ze zvláštního účtu projektu II/150 Pavlíkov - Leštinka do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz