Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-24: Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044

RK-20-2020-24.pdf, RK-20-2020-24pr01.pdf , RK-20-2020-24pr02.pdf , RK-20-2020-24pr02upr01.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-20-2020-24
Název Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044
Zpracoval L. Procházková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o zahájení veřejné zakázky na stavební práce II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044.

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení  stavby, jejímž předmětem je rekonstrukce mostu na silnici II/602 u obce Dvorce přes elektrifikovanou železniční trať Jihlava – Veselí nad Lužnicí (km 81,815) a vodoteč – řeku Jihlava a vybudování retenční nádrže v blízkosti tohoto mostu. Rekonstrukce silnice II/602 je navržena v kategorii S9.5/80. Celková délka úpravy silnice II/602 je 160 m.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 58 000 000 Kč bez DPH.

Zakázka na stavební práce bude zadána v podlimitním režimu v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Zadávací podmínky jsou obsaženy v materiálu RK-20-2020-24, př. 1. Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky za členy hodnotící komise.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:

  • rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044 v souladu s materiálem RK-20-2020-24, př. 1;
  • jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-20-2020-24, př. 2. Rada kraje jmenovitě určí člena Zastupitelstva Kraje Vysočina a jeho náhradníka;
  • uložit odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací.
Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044 formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-20-2020-24, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-20-2020-24, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-20-2020-24, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz