Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-27: Uzavření dodatků k dotačním smlouvám významných kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v roce 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje

RK-20-2020-27.pdf, RK-20-2020-27pr01.xls , RK-20-2020-27pr02.pdf , RK-20-2020-27pr03.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-20-2020-27
Název Uzavření dodatků k dotačním smlouvám významných kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v roce 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Zpracoval Z. Čech, O. Rázl
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 3
Popis problému

Rada Kraje Vysočina dne 21. 1. 2020 usnesením č. 0059/02/2020/RK a dne 25. 2. 2020 usnesením č. 0323/06/2020/RK  rozhodla o poskytnutí dotace organizátorům významných kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v Kraji Vysočina v roce 2020.

Vzhledem k epidemii koronaviru došlo u některých akcí ke změnám termínu konání, rozsahu, uznatelných nákladů či celkového rozpočtu. Změny u jednotlivých akcí jsou vyznačené v materiálu RK-20-2020-27, př. 1.

U akce Zámecký vrch - MANN - FILTER 2020 došlo k posunu termínu konání akce a zároveň pořadatel požádal Radu Kraje Vysočina (v souladu s Nařízením ředitele KSÚSV N 26/2020 ze dne 20. 3. 2020) o prominutí ceny za užívání silniční stavby a silničního pozemku při zvláštním užívání silnic mimo provádění stavebních prací dle žádosti, jež je obsahem mat. RK-20-2020-27, př. 3.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s žadateli dodatky ke smlouvě dle materiálu RK-20-2020-27, př. 2 a schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-20-2020-27, př. 1.

Dále navrhuje radě kraje prominout cenu ve výši 122 694 Kč za užívání silniční stavby a  silničního pozemku při zvláštním užívání silnic mimo provádění stavebních prací dle materiálu RK-20-2020-27, př. 3.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje.

Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu nemá k materiálu připomínky a uvedené informace bere na vědomí.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu nemá k materiálu připomínky a uvedené informace bere na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje
  • uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2020-27, př. 2;
  • prominout cenu za užívání silniční stavby a silničního pozemku při zvláštním užívání silnic mimo provádění stavebních prací subjektu Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR, IČ: 60418770, se sídlem Březník 238, v rámci akce „Zámecký vrch - MANN - FILTER 2020“ ve výši 122 694 Kč dle materiálu RK-20-2020-27, př. 3;
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-20-2020-27, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz