Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-29: Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje

RK-20-2020-29.pdf

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-20-2020-29
Název Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
Zpracoval I. Šteklová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 0
Popis problému

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 byly v kapitole Zastupitelstvo kraje, v části kapitálové výdaje rozpočtovány finanční prostředky ve výši 200 000 Kč. V souvislosti se šířením pandemie nového typu koronaviru SARS-CoV2 a vyhlášením nouzového stavu, se výrazně zpomalila ekonomika státu, což má dopad také na ekonomiku kraje. V dubnu 2020 proběhla se správci rozpočtových prostředků jednání o možných úsporách na svých rozpočtových kapitolách. Rada kraje usnesením 0746/14/2020/RK uložila vedoucím odborů krajského úřadu, nečerpat výdaje na jednotlivých kapitolách ve výši vyčíslených možných úspor rozpočtu kraje. Odbor sekretariátu hejtmana je povinen zajistit technický a organizační servis pro členy komisí a výborů. Z důvodu pořízení investičního majetku je třeba schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, kterým budou výdaje na poskytnutí servisu pokryty.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje provést rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje a § 6113 – Zastupitelstva krajů spočívající ve snížení běžných výdajů (položka 5169 – Nákup ostatních služeb) o částku 50 000 Kč za současného navýšení kapitálových výdajů (položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení) o částku 50 000 Kč. Tím bude zajištěno finanční krytí výše uvedeného nákupu.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje a § 6113 – Zastupitelstva krajů spočívající ve snížení běžných výdajů o částku 50 000 Kč za současného navýšení kapitálových výdajů o částku 50 000 Kč na pořízení investičního majetku.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 22. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz