Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-36: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“

RK-20-2020-36.pdf

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-20-2020-36
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o rozpočtové opatření z důvodu přijetí první části dotace ze strany poskytovatele dotace projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“, registrační číslo: SFZP 141001/2019 realizovaného v rámci 1. výzvy podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření (dále jen AMO). 

Usnesením Rady Kraje Vysočina č. 2198/37/2019/RK ze dne 17. 12. 2019 schválila rada kraje projektovou žádost a rozhodla o předložení projektové žádosti v rámci 1 výzvy AMO (Usnesení 2198/37/2019/RK Rada kraje schvaluje znění Projektové žádosti dle materiálu RK-37-2019-80, př. 1 a znění plné moci dle materiálu RK-37-2019-80, př. 2; rozhoduje předložit projektovou žádost dle materiálu RK-37-2019-80, př. 1 do 1. výzvy podprogramu Nové zelené úsporám – Adaptační a mitigační opatření.

Projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ je ze 100 % financován poskytovatelem dotace (Ministerstvo životního prostředí - dále jen „MŽP“), zprostředkující subjekt je Státní fond životního prostředí. První část (50%) dotace ve výši 27 331 797 Kč byla poskytnuta kraji na účet ČNB dne 10. 6. 2020 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace registrační číslo: SFZP 141001/2019 vydaného dne 7. 5. 2020.

Následně byly finanční prostředky z účtu ČNB převedeny na zvláštní účet projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ č. ú.: 4 200 056 090/6800.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ o celkovou částku 27 331 797 Kč přijatou ze strany „MŽP“.

Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. e) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), rada kraje rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků ve výši 27 331 797 Kč poskytnutých „MŽP“ na financování projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“.

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 27 331 797 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz