Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-42: Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty úspor energií na objektech ředitelství a ODN 2,3 Nemocnice Nové Město na Moravě - 100. výzva OPŽP

RK-20-2020-42.pdf, RK-20-2020-42pr01.pdf , RK-20-2020-42pr02.pdf

Číslo materiálu 42
Číslo jednací RK-20-2020-42
Název Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty úspor energií na objektech ředitelství a ODN 2,3 Nemocnice Nové Město na Moravě - 100. výzva OPŽP
Zpracoval J. Říčan, J. Pelikán
Předkládá I. Fryšová, P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o projednání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty úspory energií na majetku Kraje Vysočina s názvy „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ředitelství (pavilon 11)“ a „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 2,3 (pavilon 3)“, které byly podány do 100. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OPŽP“).

Na základě usnesení č. 1776/28/2018/RK Rady Kraje Vysočina ze dne 9. 10. 2018 byl do 100. výzvy v rámci OPŽP podán projekt „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ředitelství (pavilon 11)“. V květnu 2019 bylo pro tento projekt vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Toto rozhodnutí rada kraje akceptovala usnesením č. 0950/17/2019/RK  ze dne 28. 5. 2019 (Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-17-2019-40, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ředitelství (pavilon 11)“).

Na základě usnesení č. 2014/32/2018/RK Rady Kraje Vysočina ze dne 13. 11. 2018 byl do 100. výzvy v rámci OPŽP podán projekt „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 2,3 (pavilon 3)“. V červenci 2019 bylo pro tento projekt vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Toto rozhodnutí rada kraje akceptovala usnesením č. 1380/23/2019/RK  ze dne 13. 8. 2019 (Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-23-2019-59, př. 2 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 2,3 (pavilon 3)“).

Dne 5. 9. 2019 byla uzavřena Smlouva o dílo se společností HV stavby a práce s.r.o. na realizaci těchto projektů. Na základě uzavření smlouvy s výše uvedeným zhotovitelem byla prostřednictvím systému MS2014+ doložena daná smlouva, upraveno časové nastavení a rozpočet tohoto projektu a byly dodány další podklady dle přílohy č. 2 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro vydání změnového rozhodnutí.

Dne 26. 5. 2020 byla krajskému úřadu doručena změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2020-42, př. 1 pro projekt „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ředitelství (pavilon 11)“ a změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2020-42, př. 2 pro projekt „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 2,3 (pavilon 3)“. Změna spočívá v úpravě podmínek pro poskytnutí dotace, a to v podobě aktualizace realizačních termínů. Výše dotace se nemění a odpovídá 40 % způsobilých výdajů pro projekt na zateplení objektu ředitelství (1 762 510,40 Kč) a 35 % způsobilých výdajů pro projekt na zateplení objektu ODN 2,3 (1 904 797,30 Kč).

Projekty jsou zaměřeny na realizaci energeticky úsporných opatření ve formě zateplení obálky budovy a výměny dveřních a okenních výplní s cílem snížení jejich energetické náročnosti. Práce byly zahájeny v září 2019 a měly by trvat nejdéle do 12. 3. 2021.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) a Odbor majetkový Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OM“) doporučují Radě Kraje Vysočina rozhodnout o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-20-2020-42, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ředitelství (pavilon 11)“ a v materiálu RK-20-2020-42, př. 2 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 2,3 (pavilon 3)“.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomick nemá připomínky k návrhu usnesení.

Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s vydáním změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Návrh usnesení rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-20-2020-42, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ředitelství (pavilon 11)“ a v materiálu RK-20-2020-42, př. 2 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 2,3 (pavilon 3)“.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz