Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-47: Uzavření trojstranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Věžná na Moravě, k.ú. Bor u Nedvědice

RK-20-2020-47.pdf, RK-20-2020-47pr01.pdf

Číslo materiálu 47
Číslo jednací RK-20-2020-47
Název Uzavření trojstranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Věžná na Moravě, k.ú. Bor u Nedvědice
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Na odbor majetkový se obrátila Krajská správa údržba silnic Vysočiny se žádostí o projednání uzavření trojstranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Smlouvou je řešena stavba "III/38710 hr. kraje JM - Rožná, včetně odvodnění, výměny záchytného zařízení a opravy propustků". Pozemky dotčené připravovanou stavbou jsou ve vlastnictví České republiky, s  právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p. , jedná se o tyto pozemky: par. č. 1905/1 - vodní plocha, par. č. 1905/5 - vodní plocha, par. č. 1905/13 - vodní plocha, par. č. 1905/14 - vodní plocha v  k.ú. Věžná na Moravě a dále pozemek par. č. 559/1 - vodní plocha v k.ú. Bor u  Nedvědice.

Smlouva je uzavírána jako úplatná, kdy výše náhrady bude zjištěna podle cenového předpisu účinného v době uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti s tím, že minimální výše náhrady za zřízení služebnosti činí 5 000,- Kč + DPH.  Tuto náhradu je povinen uhradit investor stavby, tj.  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.

Bez uzavření této smlouvy nezíská KSUSV územní, popř. společné územní a stavební povolení.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že bez uzavření trojstranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti nezíská KSUSV územní, popř. společné územní a stavební povolení, navrhuje OM tuto smlouvu uzavřít.

Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti, Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, na straně investora a  Povodím Moravy, s. p., na straně budoucího povinného ze služebnosti trojstrannou smlouvu o  budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-20-2020-47, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti, Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, na straně investora a Povodím Moravy, s. p., na straně budoucího povinného ze služebnosti trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-20-2020-47, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz