Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-48: Uzavření nájemní smlouvy se Správou železnic, s. o. po ukončené akci KSÚSV HB s názvem "II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace"

RK-20-2020-48.pdf, RK-20-2020-48pr01.docx , RK-20-2020-48pr02.pdf

Číslo materiálu 48
Číslo jednací RK-20-2020-48
Název Uzavření nájemní smlouvy se Správou železnic, s. o. po ukončené akci KSÚSV HB s názvem "II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace"
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší uzavření nájemní smlouvy se Správou železnic, státní organizací.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny zrealizovala stavbu "II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace". Kolaudace stavby proběhla v červenci roku 2019. Odboru majetkovému byly v únoru  letošního roku předány podklady a geometrický plán pro zápis stavby do katastru nemovitostí.

Po realizaci stavby požádala KSÚSV o ukončení nájemní smlouvy s jedním stavbou dotčeným vlastníkem, kterým je Česká republika, s právem hospodaření pro Správu železnic, státní organizaci. Dohoda o skončení nájmu (VS 6398505916) byla uzavřena 28. 2. 2020, nájem skončil k 29. 2. 2020. Pro informaci je dohoda přikládána jako materiál RK-20-2020-48, př. 2.

Na základě zapsaného geometrického plánu požádal odbor majetkový o převod stavbou zastavěných pozemků par. č. 2319/2 a 2320/2 v k. ú. Ledeč nad Sázavou do svého vlastnictví. Vlastník zareagoval požadavkem na uzavření nájemní smlouvy na tyto pozemky, a to na dobu neurčitou, s účinností od 15. 7. 2020 do ukončení majetkoprávního vypořádání uvedených pozemků. Současně však dle Čl. III., odst. 4 nájemní smlouvy požaduje finanční plnění již od 1.  3. 2020, tzn. od následujícího dne po skončení nájemní smlouvy z KSÚSV. Návrh nájemní smlouvy je obsahem materiálu RK-20-2020-48, př. 1. Výměra pozemků činí celkem 180 m2, nájemné 22  Kč/m2/rok, celkem za rok 3 960 Kč.

Placení nájmu až do doby ukončení majetkoprávního vypořádání je v případě pozemků spadajících do trvalého záboru staveb a vlastněných státními podniky či organizacemi,   standardním požadavkem.

Návrh řešení

Vzhledem k výše uvedenému Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít se státní organizací s názvem Správa železnic, které přísluší právo hospodařit s majetkem státu, smlouvu nájemní dle materiálu RK-20-2020-48, př. 1.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít nájemní smlouvu.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníkem Českou republikou, s právem hospodařit s majetkem státu pro státní organizaci s názvem Správa železnic, se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 709 94 234, na straně pronajímatele, smlouvu nájemní dle materiálu RK-20-2020-48, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 14. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz