Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-55: Darování pozemků v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí

RK-20-2020-55.pdf, RK-20-2020-55pr01.pdf

Číslo materiálu 55
Číslo jednací RK-20-2020-55
Název Darování pozemků v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Město Velké Meziříčí požádalo Kraj Vysočina o darování pozemků par. č. 1099/4 zahrada o  výměře 4 m2 a  par. č. 1099/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí.  Pozemky jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a hospodaří s nimi Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemky par. č. 1099/4 zahrada o výměře 4 m2 a  par. č. 1099/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 v  k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí nejsou zastavěné silniční komunikací III. třídy, ale tvoří veřejné prostranství, proto  je odbor majetkový navrhuje převést darem do vlastnictví města Velké Meziříčí.

Návrh řešení

Odbor majetkový  navrhuje převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina městu Velké Meziřičí pozemky par. č. 1099/4 zahrada o výměře 4 m2 a  par. č. 1099/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí.

Tomu však musí předcházet zveřejnění záměru darování těchto pozemků na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - č. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 1099/4 zahrada o výměře 4 m2 a  par. č. 1099/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tyto pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s darováním pozemků dle tohoto materiálu městu Velké Meziříčí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s darováním pozemků dle tohoto materiálu městu Velké Meziříčí.

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků  par. č. 1099/4 zahrada o výměře 4 m2 a  par. č. 1099/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1099/4 zahrada o výměře 4 m2 a  par. č. 1099/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 8. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz