Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-62: Návrh na zařazení nové akce "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - Havárie výtahů Koutkova" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci, rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce

RK-20-2020-62.pdf, RK-20-2020-62pr01.pdf

Číslo materiálu 62
Číslo jednací RK-20-2020-62
Název Návrh na zařazení nové akce "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - Havárie výtahů Koutkova" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci, rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce
Zpracoval J. Mejzlík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na zařazení havarijní akce "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - Havárie výtahů Koutkova" do rozpočtu kraje a návrh rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky na stavební práce.

Jedná se o dva výtahy v budově Domova pro seniory na ulici Koutkova - v pavilonu A a v pavilonu B. U výtahu v pavilonu A došlo k havarijní poruše výtahu a nyní je výtah vyřazen z provozu. Tento výtah je pro domov páteřním výtahem a zajišťuje transport ležících pacientů, materiálu a také transport pacientů při akutních zdravotních problémech. Jako jediný výtah v tomto areálu zajišťuje dopravní obslužnost do všech pater objektu.

Druhý výtah v pavilonu B po havárii výtahu v pavilonu A nyní částečně supluje nefunkčnost výtahu v pavilonu A, ale i stav tohoto výtahu se dostal do předhavarijního stavu. I v důsledků zvýšeného používání dochází k přehřívání převodovek a celkovým výpadkům výtahu, které je nutné řešit několikrát za týden přivoláním servisních techniků. Stav obou výtahů byl posouzen servisní firmou, která zajišťuje alespoň omezený chod výtahů. Skutečností je též to, že oba výtahy jsou v dané podobě provozovány již více než 20 let bez generálních oprav a v současnosti není již možné zajistit nové náhradní díly na tyto výtahy.

Odbor majetkový dokončuje projektovou přípravu akce s názvem "Domov pro seniory Třebíč Koutkova-Kubešova - Rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace" jejíž součástí je rekonstrukce výtahu v pavilonu A s předpokladem realizace v roce 2021.

Návrh řešení

Odstavení výtahu v pavilonu A po havárii a poruchovost výtahu v pavilonu B je dle posouzení odboru majetkového havarijní stav, který způsobuje obrovské provozní potíže zařízení, které pečuje o klienty s omezenou a obtížnou pohyblivostí. OM navrhuje okamžitě stav řešit.  Způsoby řešení a časové naplánování bylo projednáno s vedením domova.

Podstatou navrhovaného řešení je, že

  • u výtahu v pavilonu A se provede oprava v podobě osazení jiného již použitého motoru (nové díly již nejsou k dispozici) a související úpravy, tak aby byla funkčnost tohoto výtahu zajištěna co nejdříve; následná výměna za nový výtah proběhne cca. v lednu 2021 v rámci akce zařazené v rozpočtu a zajišťované odborem majetkovým.
  • po zajištění dočasné funkčnosti výtahu v pavilonu A je nutné co nejdříve zajistit generální opravu výtahu v pavilonu B, tak aby výtah v pavilonu B byl plně funkční a zajištoval v době realizace nového výtahu v pavilonu A jeho 100% funkční náhradu bez nutnosti servisních zásahů, což dnešní stav výtahu v pavilonu B nemůže zajistit.

Akutnost potřeby odstranění havárie a zprovozuschopnění výtahů s ohledem na významné provozní obtíže Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova při zajišťování péče o ležící klienty a dále se zhoršující stav výtahů je důvodem návrhu na přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Realizace je dle vyžádané nabídky u výtahu v pavilonu A možná do 2 - 3 týdnů. U výtahu v pavilonu B projekční příprava a výroba do srpna 2020 a následná demontáž a montáž včetně všech souvisejících stavebních prací do 10-ti týdnů.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí zařazení nové akce do rozpočtu kraje a o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - Havárie výtahů Koutkova" dodavateli TREBILIFT, s.r.o. za nabídnutou cenu 1 374 900 Kč bez DPH. Nabídnutá cena dle zkušeností OM je v relaci s cenami obvyklými při realizaci výtahů.

Finanční krytí nově zařazené akce bude možné v roce 2020 zajistit změnou rozpisu rozpočtu v  rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci.

Stanoviska Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí nemá připomínky k předloženému materiálu a souhlasí s navrženým řešením majetkového odboru k zajištění funkčnosti výtahů v objektu na ulici Koutkova pro potřeby zajištění péče o seniory v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova. Postup prací byl projednán s vedením příspěvkové organizace.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje
  • zařadit novou akci s názvem "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - Havárie výtahů" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci;
  • zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - Havárie výtahů" dodavateli TREBILIFT, s. r. o., Hasskova 88/15, Vnitřní město, Třebíč, IČO: 25505734 za nabídnutou cenu 1 374 900 Kč bez DPH dle nabídky dle materiálu RK-20-2020-62, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický (26. 6. 2020), Odbor majetkový (30. 6. 2020)
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz