Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-64: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu "PODPORA KOMUNITNÍCH SLUŽEB V TŘEŠTI"

RK-20-2020-64.pdf

Číslo materiálu 64
Číslo jednací RK-20-2020-64
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu "PODPORA KOMUNITNÍCH SLUŽEB V TŘEŠTI"
Zpracoval M. Fejt, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Dne 8. 6. 2020 byla Kraji Vysočina převedena na účet vedený u České národní banky dotace ve výši 1 074 241,95 Kč, poskytnutá Ministerstvem práce a sociálních věcí. Dotace je určena pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu "PODPORA KOMUNITNÍCH SLUŽEB V TŘEŠTI" řešeném v rámci Výzvy 49 Operačního programu Zaměstnanost pod registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014027. Jedná se o zálohovou platbu před zahájením projektu.

Cílem projektu je podpořit klienty v nových službách komunitního typu v Třešti, které vznikly v  rámci transformace Domova Kamélie Křižanov (2 domácnosti se službou domov pro osoby se zdravotním postižením pro 12 klientů a denní stacionář). Podpořeny budou aktivity a činnosti, díky kterým dojde u klientů ke zvýšení samostatnosti v péči o sebe a o domácnost, k upevnění a  rozvíjení jejich sociálních vazeb, ke zvýšení zodpovědnosti a schopnosti se rozhodovat. Zajištěno  je také vzdělávání pracovníků organizace.

Projekt bude realizován od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2022. Celkové způsobilé výdaje projektu schválené Rozhodnutím o poskytnutí dotace jsou ve výši 3 769 270 Kč, přičemž vlastní podíl žadatele dle podmínek dotačního titulu činí 5% ze způsobilých výdajů (188 463,50 Kč). Dofinancování spoluúčasti z rozpočtu kraje po ukončení projektu vzala rada kraje na vědomí usnesením 1902/31/2018/RK.

Návrh řešení

Dne 8. 6. 2020 byla Kraji Vysočina převedena na účet vedený u České národní banky dotace - zálohová platba na realizaci projektu ve výši 1 074 241,95 Kč, poskytnutá Ministerstvem práce a  sociálních věcí.

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o státní účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1 074 241,95 Kč, která je určena pro projekt "PODPORA KOMUNITNÍCH SLUŽEB V TŘEŠTI", realizovaný Domovem Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizací.

Prostředky jsou příspěvkové organizaci poskytnuty v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. prostřednictvím rozpočtu kraje a na základě toho je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se zvýší příjmová a výdajová část rozpočtu kraje na rok 2020.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 074 241,95 Kč, určené pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „PODPORA KOMUNITNÍCH SLUŽEB V TŘEŠTI" v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 074 241,95 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 961 163,85 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 113 078,10 Kč) určenou pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu "PODPORA KOMUNITNÍCH SLUŽEB V TŘEŠTI";
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 1 074 241,95 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, na financování projektu "PODPORA KOMUNITNÍCH SLUŽEB V TŘEŠTI".
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace
Termín 26. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz