Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-66: Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt Transformace Domova Háj II.

RK-20-2020-66.pdf

Číslo materiálu 66
Číslo jednací RK-20-2020-66
Název Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt Transformace Domova Háj II.
Zpracoval E. Komínková, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí dotace ve výši 9 255 348,78 Kč za 4. etapu projektu "Transformace Domova Háj II.", registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005877, která byla připsána na účet u  České národní banky a následně na zvláštní účet projektu dne 10. 6. 2020.

Cílem tohoto projektu je vybudování dvou objektů komunitního bydlení (pro celkem 12 klientů s  mentálním a kombinovaným postižením) v Ledči nad Sázavou a dvou objektů komunitního bydlení o stejné kapacitě ve Světlé nad Sázavou. Součástí projektu je i vybudování zázemí pro management s prostorem pro sociálně terapeutickou dílnu a denní aktivity taktéž ve Světlé nad Sázavou.

Dne 30. 4. 2020 byla odborem sociálních věcí zpracována a podána do IROP Zpráva o realizaci projektu za 4. etapu, která probíhala v období od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020, a to společně s  Žádostí o platbu (schváleno usnesením č. 0763/14/2020/RK dne 28. 4. 2020). V rámci této etapy došlo k pokračování realizace stavebních prací, s tím související i výdaje za technický dozor stavby a autorský dozor. Dne 4. 6. 2020 došlo ze strany Řídícího orgánu IROP ke schválení Žádosti o platbu a zároveň byla potvrzena výše způsobilých výdajů za danou etapu ve výši  10 283 720,87 Kč. Na účet u České národní banky tak byla v souladu s podmínkami IROP na základě těchto skutečností ze strany Ministerstva pro místní rozvoj zaslána dotace ve výši 9 255 348,78 Kč, tedy 90 % ze schválených způsobilých výdajů za 4. etapu projektu.

Návrh řešení

Na účet u České národní banky a následně na zvláštní účet projektu byla dne 10. 6. 2020 převedena dotace projektu Transformace Domova Háj II. Proto je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout dotaci ve výši 9 255 348,78 Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj II.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 9 255 348,78 Kč, která je určena na financování projektu Transformace Domova Háj II. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 9 255 348,78 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj II.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 23. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz