Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-68: 4. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

RK-20-2020-68.pdf, RK-20-2020-68pr01.Pdf , RK-20-2020-68pr02.Pdf

Číslo materiálu 68
Číslo jednací RK-20-2020-68
Název 4. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
Zpracoval R. Sýkora, L. Weber
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Projekt  Transformace Kamélie Křižanov II. byl podán do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) dne 27. července 2017. Cílem projektu je výstavba dvou objektů pro bydlení a objektu pro denní aktivity v Novém Městě na Moravě a dvou objektů pro bydlení ve Žďáru nad Sázavou, ve kterých bude Domov Kamélie Křižanov poskytovat 12 klientům s mentálním a kombinovaným postižením službu domova pro osoby se zdravotním postižením a 12 klientům službu chráněné bydlení.

Dne 25. 4. 2019 byla poskytovatelem dotace z IROP (Ministerstvem pro místní rozvoj) vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 81 000 000 Kč. Celkový rozpočet projektu činí 93 420 829,88 Kč. Rozdíl mezi celkovým rozpočtem projektu a celkovou výší dotace činí nezpůsobilé výdaje (cena znaleckých posudků, poplatky atd.) a povinný 10 % podíl příjemce na způsobilých výdajích.

Dle stanoveného harmonogramu projektu byla dne 30. 4. 2020 ukončena 4. etapa projektu pod názvem Etapa výstavby svislých konstrukcí, která probíhala od 1. 2. 2020. Z této etapy byla zpracována v systému MS2014+ Zpráva o realizaci, kterou nyní předkládáme radě kraje jako materiál RK-20-2020-68, př. 1 a Zjednodušená žádost o platbu jako materiál RK-20-2020-68, př. 2. Výše způsobilých výdajů za  4. etapu projektu činí 29  077  571,19 Kč, přičemž dotace za tuto etapu je požadována ve výši 26 169 814,06 Kč. Zpracování Zprávy o realizaci a  Zjednodušené žádosti o platbu za 4. etapu projektu mohlo být provedeno až po schválení Žádosti o změnu č. 5, která byla podána v dubnu 2020, přičemž řídícím orgánem byla odsouhlasena na konci května 2020.

V průběhu čtvrté etapy pokračovaly stavební práce na dříve pořízených pozemcích v Novém Městě na Moravě a Žďáru nad Sázavou. Hlavní objem stavebních prací byl realizován v podobě dokončení svislých konstrukcí, založení a montáže krovů na objektech v obou lokalitách, montáže střešních konstrukcí a položení střešních krytin. Byly započaty práce v interiérech jednotlivých objektů, včetně přípravy na instalaci vnitřních rozvodů a technického vybavení. Kompletní Zpráva o realizaci a Zjednodušená žádost o platbu, včetně požadovaných příloh, budou odeslány elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit Zprávu o realizaci dle materiálu RK-20-2020-68, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-20-2020-68, př. 2, za 4. etapu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II., a uložit odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-20-2020-68, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-20-2020-68, př. 2, za 4. etapu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 23. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz