Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-77: Návrh na zavedení dočasného opatření na podporu návštěvnosti krajských muzeí a galerií

RK-20-2020-77.pdf, RK-20-2020-77pr01.docx , RK-20-2020-77pr02.pdf

Číslo materiálu 77
Číslo jednací RK-20-2020-77
Název Návrh na zavedení dočasného opatření na podporu návštěvnosti krajských muzeí a galerií
Zpracoval I. Schallnerová, P. Buňat
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Radě kraje je předkládán návrh na zavedení dočasného opatření na podporu návštěvnosti muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina, a to v souvislosti se snahou o snížení negativních dopadů onemocnění COVID-19 na oblast kultury a cestovního ruchu v našem regionu.

Návrh se týká plošné úpravy standardního vstupného do stálých expozic i krátkodobých výstav ve všech krajských sbírkotvorných organizacích včetně poboček s platností od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020. Úprava vstupného spočívá ve sjednocení ceny v kategorii „plné vstupné“ na 20 Kč a  bezplatný vstup pro všechny, kteří doposud spadali pod kategorie tzv. „sníženého vstupného“ (tj. děti, žáci, studenti, senioři, handicapovaní apod.), nevztahuje se však na speciální akce (představení, koncerty, přednášky, kostýmované či cizojazyčné prohlídky, výtvarné dílny apod.) realizované organizacemi a spolupracujícími subjekty.

Cena základního vstupného byla stanovena i s ohledem na skutečnost, že Kraj Vysočina si v letošním roce připomíná 20 let od svého založení. Symbolická výše vstupného do krajem zřizovaných sbírkotvorných organizací je příležitostí připomenout si toto výročí.

Seznam krajských institucí zapojených do plošné slevy na vstupném s informacemi ke slevám je uveden v materiálu RK-20-2020-77, př. 1. Aktuální ceny vstupného na expozice a výstavy (tj. před zavedením slevy) jsou obsahem materiálu RK-20-2020-77, př. 2.

Ztráta ze vstupného bude jednotlivým příspěvkovým organizacím následně refundována ze strany Kraje Vysočina formou zvýšeného příspěvku na provoz.

Zavedení plošné slevy by mělo napomoci zvýšení návštěvnosti, která se v současné době (přelom května/června) průměrně pohybuje na cca 1/4 v porovnání s rokem 2019. Výjimkou je pouze hrad Roštejn, kde je návštěvnost jen mírně podprůměrná. Předpokládané zvýšení zájmu o  muzejní a galerijní expozice a výstavy ze strany veřejnosti není v rozporu s nastavenými bezpečnostními opatřeními, které kulturní instituce musejí dodržovat k zamezení šíření onemocnění COVID-19. U nejexponovanějších objektů (hradů Roštejn a Kámen) budou v případě nutnosti přijata organizační opatření včetně případného zavedení elektronického rezervačního systému.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu po projednání s Ing. Janou Fischerovou, CSc., náměstkyní hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů navrhuje radě kraje schválit zavedení plošné úpravy vstupného do stálých expozic a výstav ve sbírkotvorných organizacích zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-20-2020-77, př. 1, a to s platností od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020 s tím, že ztráty z tržeb ze vstupného budou těmto organizacím refundovány formou zvýšeného příspěvku na provoz, a dále uložit ředitelům zapracovat příslušnou úpravu do ceníků vstupného.

Refundace bude probíhat dle potřeb organizací (měsíčně, sezónně) a bude prováděna na základě doloženého přehledu návštěvnosti a vyčísleného snížení tržeb ze vstupného.

V roce 2019 činily příjmy ze vstupného do expozic a výstav souhrnně za všechny sbírkotvorné organizace cca 4,06 mil. Kč (z toho hrady Roštejn a Kámen cca 2,8 mil. Kč). Lze předpokládat, že celková refundovaná částka v roce 2020 za období od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020 může dosáhnout cca 4 mil. Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Radě kraje budou předkládány samostatné materiály na zvýšení příspěvku na provoz u sbírkotvorných organizací zřizovaných krajem na kompenzaci ztráty z tržeb ze vstupného.

Návrh usnesení schvaluje

zavedení plošné úpravy vstupného do stálých expozic a výstav ve sbírkotvorných organizacích zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-20-2020-77, př. 1, a to s platností od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020 s tím, že ztráty z tržeb ze vstupného budou těmto organizacím refundovány formou zvýšeného příspěvku na provoz;

ukládá

ředitelům sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-20-2020-77, př. 1, zapracovat tuto plošnou úpravu do ceníků vstupného s platností od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé sbírkotvorných organizací
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz