Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-15: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

RK-21-2019-15.pdf, RK-21-2019-15pr01.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-21-2019-15
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/19 o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, schválenými usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0117/02/2019/ZK ze dne 19. 3. 2019 (dále jen Zásady), kterými se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, požádala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚSV) dne 1. 7. 2019 o souhlas s vyřazením nepotřebného hmotného majetku v pořizovací ceně vyšší než 200 000 Kč. Návrh na vyřazení včetně zdůvodnění je přílohu RK-21-2019-15, př. 1.

Uvedený majetek byl nabídnut příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina v elektronické podobě na www stránkách Kraje Vysočina od 12. 6. 2019.

O vyřazovaný majetek KSÚSV uvedený v materiálu RK-21-2019-15, př. 1 neprojevila zájem žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina. KSÚSV navrhuje tento majetek nabídnout k prodeji za cenu dle nejvyšší nabídky a v případě nezájmu zlikvidovat jako odpad.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-21-2019-15, př. 1 za cenu dle nejvyšší předložené nabídky a v případě nezájmu s jeho likvidací.

Stanoviska Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-21-2019-15, př. 1 za cenu dle nejvyšší předložené nabídky a v případě nezájmu s jeho likvidací.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz