Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-20: Schválení žádosti o platbu v rámci 3. monitorovací období projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“

RK-21-2019-20.pdf, RK-21-2019-20pr01.pdf

Číslo materiálu 20
Číslo jednací RK-21-2019-20
Název Schválení žádosti o platbu v rámci 3. monitorovací období projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“
Zpracoval A. Nosková, I. Hambálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina realizuje od 1. 1. 2018 projekt „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“, schválený usnesením rady kraje č. 1508/26/2017/RK. Na projekt pod registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007828 byla poskytnuta dotace z OPZ v celkové maximální výši 6 699 990,00 Kč. Cílem projektu je rozvíjení hlubších předpokladů pro samostatný profesionální vývoj výkonu činností sociálních pracovníků a veřejných opatrovníků, městských a obecních úřadů. Zahrnuje vzdělávání, pořádání workshopů, metodických aktivit, supervizní podporu atd. Projekt se též zabývá informovaností veřejnosti o sociální práci. Dalším z cílů projektu je efektivnější koordinace dobrovolnických center i menších dobrovolnických programů. Z projektu je také hrazena kampaň zaměřená na propagaci dobrovolnické služby v oblasti sociálních služeb a sociální integrace.

V průběhu monitorovacího období průběžně probíhaly akreditované vzdělávací semináře pro sociální pracovníky a veřejné opatrovníky, kazuistické setkání, supervize. Uskutečnila se, návštěva Věznice Rapotice, čímž je naplňována aktivita týkající se prohloubení spolupráce sociálních pracovníků věznic a sociálních kurátorů městských a obecních úřadů.  Proběhlo dvoudenní mezikrajské setkání metodiků sociální práce, zástupců MPSV a Veřejného ochránce práv, za účelem slaďování názorů a postupů. Propagace dobrovolnické činnosti a sociální práce probíhala prostřednictvím tisku, elektronických médií, webových a facebookových stránek Kraje Vysočina, dále prostřednictvím Family Pointů, Senior Pointů a Rodinných pasů Kraje Vysočina. V průběhu sledovaného období bylo dále realizováno monitorování činností a programů dobrovolnických center v kraji, na webových stránkách Kraje Vysočina byla uveřejněna interaktivní mapa jednotlivých dobrovolnických center a organizací, kde dobrovolníci pomáhají. Cílem je přispět k vytváření příznivého klimatu pro dobrovolnickou iniciativu jak mezi veřejností, tak v rámci dalších institucí.

V souladu s harmonogramem projektu je nyní nutno předložit průběžnou monitorovací zprávu č. 3 za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019. Za dané monitorovací období byla odborem sociálních věcí zpracována žádost o platbu na základě skutečně vynaložených výdajů, která je přiložena v materiálu RK-21-2019-20, př. 1.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí žádost o platbu dle materiálu RK-21-2019-20, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.

 

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Grémium ředitele

Grémium ředitele bere žádost o platbu na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

žádost o platbu projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-21-2019-20, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz