Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-22: Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2020 a schválení dokumentu „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2020“

RK-21-2019-22.pdf, RK-21-2019-22pr01.pdf , RK-21-2019-22pr02.doc

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-21-2019-22
Název Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2020 a schválení dokumentu „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2020“
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 95 písm. e) je kraj povinen zajistit dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. K plnění této povinnosti se kraji poskytuje ze státního rozpočtu účelově určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a  forem sociálních služeb. MPSV vyhlásilo dotační řízení pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2020, kde jsou stanoveny podmínky pro podání souhrnné žádosti kraje o dotaci v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. Termín pro podání souhrnné žádosti byl stanoven na 31. 7. 2019.

V materiálu RK-21-2019-22, př. 1 je připojen návrh souhrnné žádosti o dotace MPSV. Požadovaná výše dotace v souhrnné žádosti je uvedená jako optimální v částce 1 021 000 mil. Kč, vycházející z následujících předpokladů: 

K dosud poskytnuté částce 801,6 mil. Kč v roce 2019 byly připočteny dále uvedené částky. V roce 2020 dojde ke schválenému rozšíření sítě sociálních služeb s očekávanými finančními dopady ve výši 105 mil. Kč (zahrnut je jak celoroční provoz služeb, které uvádějí nové kapacity do provozu ve druhém pololetí roku 2019, tak i kapacity, pro které zastupitelstvo kraje schválilo zařazení do sítě jen pod podmínkou, že na jejich provoz bude dostatek prostředků a že jejich zařazení bude na počátku roku 2020 projednáno). Dále je zohledněno navýšení osobních nákladů v této oblasti (jak navýšení platových tarifů a příplatků za riziko od 1. 1. 2019 tak i jeho dopady do náhrad a složek, které se vypočítávají z průměru a možný dopad zrušení karenční doby), což by mohlo mít finanční dopad cca 85 mil. Kč. K tomu bylo připočteno 3 % inflace pro případ, že by v roce 2020 došlo k dalšímu růstu nákladů.

Konečnou výši dotace stanoví kraji MPSV na základě procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok (pro Kraj Vysočina činí stanovený podíl 5,3%).

Dalším dokumentem připojeným k tomuto materiálu jako příloha 2 jsou Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2020, ve kterých je uveden popis způsobu rozdělení a čerpání dotace. V nich je vyřešeno: 

-        popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory sociálních služeb (viz část VII metodiky),

-        popis způsobu stanovení redukčních mechanismů a reálné výše finanční podpory sociálních služeb,

-        popis mechanismu přidělení finanční podpory na jednotlivé sociální služby,

-        popis mechanismu čerpání dotace – platby poskytovatelům služeb, monitoring finanční podpory, apod.

Pro rok 2020 budou použita pravidla, která vycházejí z pravidel schválených pro rok 2019. Navrhujeme, aby výše obvyklých nákladů, příjmů a koeficientů potřebných pro výpočet byly stanoveny radou, při vyhlášení termínů pro podávání žádostí, který bude vyhlašován na podzim v návaznosti na dohodu, kdy MPSV bude mít možnost otevřít aplikaci.

Na jednání zastupitelstva kraje byla usnesením č. 0216/03/2019/ZK schválena Aktualizace krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina na rok 2020. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje spolu se Zásadami pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2020 bude přílohou žádosti o dotaci MPSV spolu s dalšími náležitostmi, které vyplývají z rozpočtových pravidel státu.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit dokument „Žádost kraje a Hl. města Prahy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2020“ (oficiální název tiskopisu, který nelze v elektronické aplikaci měnit) a jeho podání na MPSV dle přílohy RK-21-2019-22, př. 1 a doporučit zastupitelstvu kraje schválit dokument „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2020“ dle přílohy RK-21-2019-22, př. 2.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

podat dokument „Žádost kraje / Hl. města Prahy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2020“ dle materiálu RK-21-2019-22, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2020“ dle materiálu RK-21-2019-22, př. 2.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz