Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-23: Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka gastro vybavení pro Ústav sociální péče Nové Syrovice"

RK-21-2019-23.pdf, RK-21-2019-23pr01.pdf

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-21-2019-23
Název Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka gastro vybavení pro Ústav sociální péče Nové Syrovice"
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

V rámci investiční akce "ÚSP Nové Syrovice - rekonstrukce stavebních konstrukcí", Kraj Vysočina rekonstruuje objekt zámku v Nových Syrovicích.

Materiál nyní řeší rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem "Dodávka gastro vybavení pro Ústav sociální péče Nové Syrovice".

Pro výběr dodavatele bylo použito zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 11. 06. 2019. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla určena nejnižší nabídková cena s  DPH. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 28. 6. 2019 ve 12 hod. V této lhůtě zadavatel obdržel celkem 3 řádné nabídky. Otevření elektronicky doručených nabídek proběhlo v souladu s  § 109 odst. 1 ZZVZ zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci odboru sociálních věcí téhož dne bez zbytečného odkladu. Bylo zkontrolováno, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a  v  souladu s ust. § 109/2 ZZVZ. Všechny nabídky těmto požadavkům vyhověly.

Posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek byla pověřena hodnotící komise. V průběhu jednání hodnotící komise bylo provedeno vyhodnocení nabídek a  následně posouzení splnění podmínek účasti dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou. Hodnotící komise konstatovala, že nabídka společnosti UNIS - JAKOS, s. r. o., která předložila nabídku s nejnižší nabídkovou cenu s DPH, splňuje podmínky účasti v  zadávacím řízení a navrhuje Radě Kraje Vysočina jeho výběr.

Z průběhu zadávacího řízení byly pořízeny zprávy a protokoly o jednání komise, které jsou obsahem materiálu RK-21-2019-23, př. 1.

Návrh řešení

Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka v pořadí byla hodnocena nabídka dodavatele UNIS - JAKOS, s. r. o., Uherské Hradiště, Vodní 110, IČO 46974822 s nabídkovou cenou 2 334 391 Kč s DPH. Tato nabídka splnila veškeré podmínky k účasti v zadávacím řízení a nabízené zboží odpovídá stanoveným požadavkům zadavatele a Radě Kraje Vysočina se navrhuje rozhodnout o výběru tohoto účastníka.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

vybrat dodavatele UNIS - JAKOS, s. r. o., Uherské Hradiště, Vodní 110, IČO 46974822, k  uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku "Dodávka gastro vybavení pro Ústav sociální péče Nové Syrovice";

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky a  provést úkony nutné k uzavření smlouvy.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 15. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz