Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-31: Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k.ú. Pelhřimov

RK-21-2019-31.pdf, RK-21-2019-31pr01.doc , RK-21-2019-31pr01upr01.doc

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-21-2019-31
Název Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k.ú. Pelhřimov
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina je investorem stavby "Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení". V rámci této stavby mají být do pozemku par. č. 3401/2 v k.ú. Pelhřimov uloženy kabely NN. Uvedený pozemek je ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit má Státní pozemkový úřad. V minulosti již byly do tohoto pozemku za souhlasu Pozemkového fondu ČR uloženy kabely NN pro připojení pavilonu akutní medicíny Nemocnice Pelhřimov.

Odbor majetkový požádal Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočinu, pobočka Jihlava o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Tato smlouva musí být předložena, včetně souhlasu na situačním výkrese, stavebnímu úřadu ke stavebnímu řízení.

Státní pozemkový úřad předložil návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, která je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu. Rozsah věcného břemene činí podle projektové dokumentace cca 12,5 m2. Výše úhrady za zřízení věcného břemene byla stanovena SPÚ částkou 3 000 Kč. V případě, že po vyhotovení geometrického plánu na zřízení věcného břemene překročí rozsah 12,5 m2, navýší se jednorázová úhrada o částku 240,- Kč za každý přesahující m2. Náhrada za zřízení věcného břemena bude placena až po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu. Mimo tuto náhradu požaduje SPÚ uhradit jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč za užívání povinného pozemku. Tato částka musí být uhrazena před podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že bez předložení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a vyznačení souhlasu na situačním výkrese nevydá stavební úřad územní rozhodnutí a následně stavební povolení na výše citovanou stavbu, navrhuje OM smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, kterou bude dotčen pozemek par.č. 3401/2 v k.ú. Pelhřimov, uzavřít.

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, na straně budoucího povinného z věcného břemene a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného z věcného břemene, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle materiálu RK-21-2019-31, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, na straně budoucího povinného z věcného břemene a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného z věcného břemene smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-21-2019-31, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz