Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-40: Zpráva o realizaci č. 2 a Zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

RK-21-2019-40.pdf, RK-21-2019-40pr01.pdf , RK-21-2019-40pr02.Pdf

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-21-2019-40
Název Zpráva o realizaci č. 2 a Zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
Zpracoval J. Říčan, I. Hodačová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o Zprávu o realizaci č. 2 (dále také jen „ZoR“) a Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 (dále také jen „ZŽoP“) projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ (dále také jen „projekt“) realizovaného v rámci výzvy č. 61 Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen „OPŽP“), jehož předmětem byla výstavba nového objektu dětského pavilonu v pasivním energetickém standardu.

Předkládaná ZoR a ZŽoP se vztahuje k 2. sledovanému období realizace projektu, tj. období 1. 11. 2018 – 30. 6. 2019. Stavební práce byly ukončeny dne 2. 1. 2019, kdy bylo zahájeno přejímací řízení díla. Přejímací řízení bylo ukončeno dne 31. 1. 2019. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby (kolaudace) proběhla dne 1. 2. 2019 a dne 4. 2. 2019 byl vydán kolaudační souhlas. Ke dni 31. 5. 2019 pak byly odstraněny všechny vady identifikované při předávání díla. Projekt byl realizován v souladu se Smlouvou o dílo a uzavřenými dodatky. ZoR dle materiálu RK-21-2019-40, př. 1 obsahuje informace o průběhu stavebních prací a povinné publicitě, součástí ZoR je rovněž fotodokumentace.

ZŽoP dle materiálu RK-21-2019-40, př. 2 zahrnuje přehled způsobilých výdajů uhrazených v průběhu 2. sledovaného období projektu, za které si Kraj Vysočina nárokuje výdaje v celkové výši 32 684 973,62 Kč, což odpovídá dotaci ve výši 9 805 492,09 Kč (30 %).

Po podání ZoR a ZŽoP bude následovat závěrečná zpráva o realizaci a závěrečná žádost o platbu včetně předložení dokladů k závěrečnému vyhodnocení akce s termínem do 31. 10. 2019. Celkové výdaje projektu činí 92 280 165,82 Kč včetně DPH, způsobilé výdaje 68 535 776 Kč a dotace 20 560 732,80 Kč.

Návrh řešení

V souladu s kap. C.6 a D.6 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP je povinností příjemce předkládat Řídícímu orgánu informace o stavu realizace projektu a zjednodušenou, popř. závěrečnou žádost o platbu prostřednictvím systému MS 2014+, a to dle nastavení finančního plánu.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 dle materiálu RK-21-2019-40, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 2 dle materiálu RK-21-2019-40, př. 2 a uložit ORR předložit Zprávu o realizaci č. 2 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ dle materiálů RK-21-2019-40, př. 1 a RK-21-2019-40, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

Zpráva o realizaci č. 2 a Zjednodušená žádost o platbu č. 2 budou podepsány a podány elektronicky prostřednictvím systému pro předkládání žádostí MS 2014+.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Grémium ředitele

Grémium ředitele bere zprávu o realizaci a žádost o platbu na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 dle materiálu RK-21-2019-40, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 2 dle materiálu RK-21-2019-40, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje předložit Zprávu o realizaci č. 2 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ dle materiálů RK-21-2019-40, př. 1 a RK-21-2019-40, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz