Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-50: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019

RK-21-2019-50.pdf, RK-21-2019-50pr01.xls , RK-21-2019-50pr02.xls , RK-21-2019-50pr03.doc

Číslo materiálu 50
Číslo jednací RK-21-2019-50
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019
Zpracoval J. Kafková, M. Krčmová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál podává informaci o úpravách rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a krajem.

Krajský úřad v přenesené působnosti podle § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), prostřednictvím krajských normativů a v souladu se zásadami stanovenými MŠMT rozepisuje a poskytuje přímé výdaje na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení. O rozpisu a přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání z úrovně MŠMT na rok 2019 pro jednotlivé kraje byl proveden normativní metodou prostřednictvím republikových normativů na jedno dítě, žáka, studenta v jednotlivých věkových kategoriích 3-5 let, 6-14 let, 15-18 let, 19-21 let a 3-18 let v krajských zařízeních pro výkon ústavní výchovy (dětských domovech). Pro rok 2019 byly republikové normativy zvýšeny o prostředky určené na krytí zvýšených platových tarifů od 1. 1. 2019 a o prostředky pro školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Takto stanovený rozpočet byl dále navýšen o prostředky na úhradu podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které školy vykázaly a začaly poskytovat v roce 2018, a které poskytují i v roce 2019. Tímto rozpisem MŠMT stanovilo pro Kraj Vysočina objem přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání na rok 2019 ve výši 6 152 033 681 Kč. V roce 2019 již MŠMT nebude krajům v průběhu roku upravovat rozpočet v souvislosti se změnami vykázanými školami v poskytování podpůrných opatření. Z objemu přímých výdajů na vzdělávání včetně prostředků na podpůrná opatření (u dotčených škol) bylo již rozepsáno celkem 6 018 552 680 Kč, v tom školám a školským zařízením zřizovaným Krajem Vysočina celkem 1 571 019 703 Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi celkem 4 447 532 977 Kč, částka ve výši 133 481 001  Kč byla v souladu s metodikou MŠMT ponechána v rezervě (projednáno v radě kraje dne 23. 4. 2019 s usnesením č. 0695/13/2019/RK a v zastupitelstvu kraje dne 14. 5. 2019 s usnesením č. 0223/03/2019/ZK). 

  1. V souvislosti s vykázanými změnami v poskytování podpůrných opatření upravil OŠMS školám rozpočet k 26. 4. 2019 (podpůrná opatření vykázaná v březnu 2019), k 21. 5. 2019 (podpůrná opatření vykázaná v dubnu) a k 10. 6. 2019 (podpůrná opatření vykázaná v květnu).
  2. Mimo podpůrná opatření byla provedena běžná úprava rozpočtu k 14. 6. 2019. Informace o úpravě rozpočtu k 14. 6. 2019 jsou obsahem materiálu RK-21-2019-50, př. 3

Po provedení těchto úprav rozpočtu je rozepsáno školám a školským zařízením zřizovaným krajem 1 585 547 689  Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi
4 493 417 033 Kč, v rezervě zůstává částka ve výši 73 068 959 Kč.

Návrh řešení

Radě kraje je navrhováno:

  • schválit zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-21-2019-50, př. 1;
  • doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-21-2019-50, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-21-2019-50, př. 2.

Finanční prostředky budou poskytovány právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v termínech a částkách stanovených v rozhodnutích MŠMT.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-21-2019-50, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-21-2019-50, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-21-2019-50, př. 2.

Odpovědnost Odbor ekonomický (31. 7. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (10. 9. 2019)
Termín 10. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz