Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-52: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů

RK-21-2019-52.pdf

Číslo materiálu 52
Číslo jednací RK-21-2019-52
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
Zpracoval Z. Nevrkla, V. Dvořáková, H. Dolejší, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší změnu závazných ukazatelů u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Základní školy speciální a Praktické školy Černovice a Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč.

1. Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč (dále též „Obchodní akademie a Hotelová škola“) žádá zřizovatele o poskytnutí prostředků ve výši 180 000 Kč a souhlas s použitím 500 000 Kč z provozních prostředků (celkem 680 000 Kč) na pokrytí nákladů spojených s uzavřením dohody o mimosoudním vyrovnání. V roce 2016 došlo k hrubému slovnímu napadení žáka školy pedagogem. Tomu byla předána výpověď z pracovního poměru, která byla soudním rozhodnutím pravomocně zrušena jako neplatná. Pracovník původně požadoval náhradu hrubé mzdy ve výši 1 093 993 Kč (zákonné odvody z této částky činí 393 838 Kč). Díky vyjednávání došlo k dohodě, že Obchodní akademie a Hotelová škola vyplatí pracovníkovi náhradu hrubé mzdy ve výši 500 000 Kč (zákonné odvody k této částce činí 180 000 Kč), což představuje 45,7 % z původně nárokované výše. Náhrada bude vyplacena ve výplatních termínech za měsíc červenec 2019 a ve výplatním termínu za měsíc říjen 2019. Obchodní akademie a Hotelová škola k úhradě závazku využije zdroje aktuálního rozpočtu (rezervní fond) ve výši 500 000 Kč, o zbývající částku ve výši 180 000 Kč žádá svého zřizovatele formou navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“.

 

2. Základní škola speciální a Praktická škola Černovice (dále též „škola“) žádá svého zřizovatele o navýšení příspěvku na provoz o částku 100 914 Kč. V průběhu jarních prázdnin provedla škola opravu podlah ve dvou třídách. Jednalo se o renovaci parketové podlahy o výměře 72 m2. Náklady na provedenou opravu činily 51 256 Kč včetně DPH. Druhou etapu renovace podlah v terapeutické dílně o výměře 67 m2 má škola naplánovanou na letní prázdniny. Předpokládané náklady na tuto opravu jsou vyčísleny na cca 49 658 Kč. Celkový rozpočet školy na provoz 2019 je stanoven ve výši 697 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že se jedná o malou organizaci, která nedisponuje takovými finančními prostředky, které by na pokrytí nákladů souvisejících s opravou mohla použít, žádá škola svého zřizovatele o navýšení provozních prostředků o částku 100 914 Kč. OŠMS navrhuje navýšit škole závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ o částku 50 000 Kč na pokrytí již vynaložených nákladů a druhou etapu oprav řešit v příštích obdobích dle vlastních finančních možností.

 

3. Usnesením č. 0893/16/2019/RK ze dne 21. 5. 2019 byl Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč (dále též „organizace“) zvýšen závazný ukazatel „Investiční příspěvek“ o částku 275 000 Kč na realizaci optického propojení uvnitř budovy školy včetně zpracování projektové dokumentace. Organizace provedla výběrové řízení na tuto akci a podařilo se jí vybrat dodavatele nabízející oproti projektové výši podstatně nižší cenu 54 351,60 Kč. OŠMS proto navrhuje této organizaci snížit závazný ukazatel „Investiční příspěvek“ o částku 220 000 Kč.

Návrh řešení

OŠMS radě kraje navrhuje:

  • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127 – Střední školy o částku 180 000 Kč a ve zvýšení § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 50 000 Kč při současném snížení § 3122 – Střední odborné školy o částku 220 000 Kč a snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 10 000 Kč;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 o částku 180 000 Kč na částečnou úhradu mimosoudního vyrovnání z neplatného rozvázání pracovního poměru;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole speciální a Praktické škole Černovice, IČO 70842612 o částku 50 000 Kč na úhradu již vynaložených nákladů na opravy podlah;
  • schválit snížení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 o částku 220 000 Kč z důvodů realizace veřejné zakázky za podstatně nižší cenu;
  • souhlasit s použitím prostředků na provoz u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 na pokrytí nákladů spojených s uzavřením dohody o  mimosoudním vyrovnání z neplatného rozvázání pracovního poměru (mzdové výdaje do výše 500 000 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 180 000 Kč). 

Finanční prostředky jsou školám poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.

 

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127 – Střední školy o částku 180 000 Kč a ve zvýšení § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 50 000 Kč při současném snížení § 3122 – Střední odborné školy o částku 220 000 Kč a snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 10 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 o částku 180 000 Kč na částečnou úhradu mimosoudního vyrovnání z neplatného rozvázání pracovního poměru;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole speciální a Praktické škole Černovice, IČO 70842612 o částku 50 000 Kč na úhradu již vynaložených nákladů na opravy podlah;
  • snížení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 o částku 220 000 Kč z důvodů realizace veřejné zakázky za podstatně nižší cenu;
souhlasí

s použitím prostředků na provoz u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 na pokrytí nákladů spojených s uzavřením dohody o mimosoudním vyrovnání z neplatného rozvázání pracovního poměru (mzdové výdaje do výše 500 000 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 180 000 Kč).

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu, Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Základní škola speciální a Praktická škola Černovice
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz