Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2020-02: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT

RK-21-2020-02.pdf, RK-21-2020-02pr01.xls , RK-21-2020-02pr02.xlsx

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-21-2020-02
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
Zpracoval I. Bromová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší rozpočtové opatření z důvodu nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT poskytnutých v roce 2020 a vrácených zpět na účet MŠMT. 

 1. Pokusné ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ (UZ 33071)
  Materiál o přidělení finančních prostředků v rámci této dotace projednala Rada Kraje Vysočina dne 24. 3. 2020 usnesením č. 0558/09/2020/RK. Účelem dotace bylo ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních a přírodovědných předmětů, a to návštěvou vybraných paměťových institucí v ČR. Vzhledem k uzavření škol i paměťových institucí z důvodu epidemie covid-19, nebylo možné plánované akce uskutečnit a dotaci vyčerpat. Organizace uvedené v materiálu RK-21-2020-02, př. 1 proto vrátily nevyčerpanou část dotace v celkové výši 827 113 Kč na účet kraje.
 2. Rozvojový program „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“ (UZ 33166).
  Materiál o přidělení finančních prostředků v rámci tohoto rozvojového programu projednala Rada Kraje Vysočina dne 31. 3. 2020 usnesením č. 0590/10/2020/RK. Dotace byla určena na finanční pokrytí nákladů spojených s organizací soutěží a přehlídek na úrovni okresních a krajských kol. Vzhledem k uzavření škol a školských zařízení z důvodu epidemie covid-19, nebylo možné krajská kola soutěží zorganizovat a dotaci vyčerpat. Organizace uvedené v materiálu RK-21-2020-02, př. 2 proto vrátily nevyčerpanou část dotace v celkové výši 797 636,59 Kč na účet kraje. 

Výše uvedené nevyčerpané prostředky již byly vráceny zpět na výdajový účet MŠMT.

Návrh řešení

Z důvodu uvedených vratek dotací zpět na účet MŠMT je třeba schválit příslušná rozpočtová opatření.

OŠMS radě kraje navrhuje:

 • schválit snížení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelových dotací MŠMT poskytnutých na realizaci pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ ve výši 827 113 Kč a rozvojového programu „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“ ve výši 797 636,59 Kč.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovaným rozpočtovým opatřením.

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 – Základní školy ve výši 587 113 Kč, § 3121 – Gymnázia ve výši 120 000 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 120 000 Kč, UZ 33071) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT poskytnuté na realizaci pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ v celkové výši 827 113 Kč dle materiálu RK-21-2020-02, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, UZ 33166) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT poskytnuté na realizaci rozvojového programu „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“ v celkové výši 797 636,59 Kč dle materiálu RK-21-2020-02, př. 2;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o vrácené účelové prostředky z dotace na realizaci pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-21-2020-02, př. 1;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o vrácené účelové prostředky z dotace na realizaci rozvojového programu „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“ u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-21-2020-02, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz