Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2020-33: Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci

RK-21-2020-33.pdf, RK-21-2020-33pr01.xls , RK-21-2020-33pr02.pdf

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-21-2020-33
Název Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Bína, D. Matys, M. Šandera
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Rada Kraje Vysočina stanovila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finanční podpory na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 (dále jen „Pravidla“) upravující postup Kraje Vysočina (dále jen „Kraj“) při poskytování finanční podpory na základě Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2, který vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO).

Finanční podporou se pro účely těchto Pravidel rozumí poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizaci kraje nebo dotace subjektu, který kraj nezřizuje, pokud je tato příspěvková organizace nebo jiný subjekt registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, který je zařazen v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a má vydané pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Výše finanční alokace určená k rozdělení podle Pravidel činí 2 000 000 Kč. Z této částky až 1 044 100 Kč činí prostředky, které následně může Kraj Vysočina obdržet v Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 vyhlášeném MPO (5,3 % z celostátní alokace 19 700 000 Kč). Zbývající část alokace kraje bude použita, pokud o finanční podporu požádá oprávněný subjekt, přičemž proplacení této finanční podpory nelze uplatnit u MPO.

Finanční podpora může být poskytnuta subjektům, které mají registraci poskytovatele pobytové sociální služby a jejich služby jsou zařazeny v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina, zároveň podaly žádost dle Pravidel a splňují podmínky uvedené v těchto Pravidlech. Jedná se o pobytové sociální služby.

Výše finanční podpory je stanovena podle následujících pravidel:

 • Finanční podpora do výše 1 000 Kč na set top box
 • Finanční podpora do výše 3 000 Kč na televizní přijímač
 • Finanční podpora do výše 7 000 Kč na nezbytnou úpravu anténního systému

  Celková finanční podpora nepřesáhne:

    1. částku 50 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních služeb) s kapacitou max. 50 lůžek,
    2. částku 100 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních služeb) s kapacitou max. 100 lůžek,
    3. částku 150 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních služeb) s kapacitou max. 150 lůžek,
    4. částku 200 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních služeb) s kapacitou více než 150 lůžek.

Přiznání příspěvku na vyrovnávací platbu v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 pro poskytovatele pobytových sociálních služeb proběhne ve dvou vlnách. V první vlně do 31. 3. 2020 podalo žádost o poskytnutí dotace 7 organizací, přičemž celková výše požadované částky je 322 995 korun. Uspokojeni byli všichni žadatelé v plné výši. Po skončení tohoto dotačního titulu na Kraji Vysočina bude požádáno o  proplacení MPO o celkovou částku vyplacenou v obou vlnách. Předpokládáme, že ve druhé vlně přijde větší objem požadavků, protože většina organizací potřebuje přechod na DVB-T2 řešit až v současné době.

Pro proplacení uvedené částky a požadavků z druhé vlny (termín podání žádostí poskytovatelů sociálních služeb je 31. 7. 2020) podá Kraj Vysočina na MPO žádost o dotaci na refundaci příspěvku, a to nejpozději do 15. 9. 2020. Dotace bude Kraji poskytnuta formou ex post v rámci rozpočtového roku 2020 a na účet žadatele, která bude v souladu s rozpočtovými pravidly poskytnuta na účet vedený u České národní banky.

Návrh řešení

Vzhledem k ukončení televizního vysílání ve formátu DVB-T a přechodu na DVB-T2 potřebují registrovaní poskytovatelé sociálních služeb vyměnit koncová zařízení, která mají ve vlastnictví. Navrhujeme schválit navýšení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb, resp. závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 322 995 Kč dle materiálu RK-21-2020-33, př. 1 a současně navrhujeme uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-21-2020-33, př. 2. s finančními prostředky na poskytnutí dotace a zvýšení Příspěvku na provoz nebylo v kapitole Sociální věci počítáno (bylo uvedeno jako možný požadavek), proto navrhujeme schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Sociální věci za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.

Stanoviska Odbor informatiky

Provedena kontrola žádostí a souhlasím.

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitole Sociální věci, v části Další možné požadavky OSV je uveden požadavek na výdaje na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 35 568 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 322 995 Kč dle materiálu RK-21-2020-33, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 322 995 Kč pro poskytovatele sociálních služeb na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 62 995 Kč na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2 dle materiálu RK-21-2020-33, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 260 000 Kč dle materiálu RK-21-2020-33, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-21-2020-33, př. 2;
ukládá

příspěvkovým organizací za odvětví sociální péče dodržovat povinnosti příjemců dotace dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování finanční podpory na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2, včetně povinností stanovených v přílohách těchto pravidel.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí (31. 7. 2020), Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz