Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2020-57: Soutěž „Vysočina – nejlepší dovolená“ – finanční dary oceněným – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

RK-21-2020-57.pdf, RK-21-2020-57pr01.xlsx , RK-21-2020-57pr02.xlsx , RK-21-2020-57pr03.docx

Číslo materiálu 57
Číslo jednací RK-21-2020-57
Název Soutěž „Vysočina – nejlepší dovolená“ – finanční dary oceněným – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval I. Fryšová, I. Hájková, L. Matoušková, P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová, L. Seidl
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí darů oceněným účastníkům soutěže „Vysočina – nejlepší dovolená“ (dále též „soutěž“).

Jedná se o soutěž, kterou vyhlásila Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 2. 6. 2020 usnesením č. 1023/18/2020/RK („Rada kraje vyhlašuje soutěž Vysočina – moje dovolená dle materiálu RK-18-2020-46, př. 1; schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 – Cestovní ruch o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč na realizaci soutěže Vysočina – moje dovolená; ukládá odboru informatiky a odboru analýz a podpory řízení zahájit analytické a vývojové práce na informačním systému programu podpory poptávky prostřednictvím voucherů; odboru regionálního rozvoje a příspěvkové organizaci Vysočina Tourism zpracovat základní podmínky návštěvnického voucheru, tj. účasti jednotlivých subjektů v systému (na které služby a případně které subjekty budou nabízet slevy) do 9. 6. 2020, základní procesní návrh systému emise, předávání a uplatňování voucherů do 9. 6. 2020; doporučuje zastupitelstvu kraje vyhlásit program Fondu Vysočiny Marketing v cestovním ruchu 2020 dle materiálu RK-18-2020-46, př. 2; schválit rozpočtové opatření v rámci Fondu Vysočiny spočívající ve zvýšení § 2143 – Cestovní ruch o částku 10 000 000 Kč při současném snížení § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 10 000 000 Kč na realizaci programu ve Fondu Vysočiny Marketing v cestovním ruchu 2020; schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 – Cestovní ruch o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč určenou na realizaci opatření podpory regionální ekonomiky kraje prostřednictvím systému voucherů“) jako jedno s opatření Kraje Vysočina k podpoře podnikatelů nabízejících služby v oblasti cestovního ruchu zasažených následky pandemie onemocnění COVID - 19.

V rámci soutěže se mohli podnikatelé, spolky, příspěvkové organizace nezřizované krajem či obecně prospěšné společnosti zapojit do tvorby nové či inovované ucelené nabídky služeb na určitém území Kraje Vysočina pro stanovenou cílovou skupinu na dobu nejméně 2 dnů, vč. návrhu adekvátní marketingové kampaně. Příspěvky byly hodnoceny komisí dle kritérií:

  • počet poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu přímo zapojených do produktu
  • počet pobytových dnů produktu
  • projekt je realizován v hospodářsky a sociálně ohroženém území vymezeném ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ (tj. řešící, i částečně, území obvodů obcí s rozšířenou působností Moravské Budějovice, Pacov, Bystřice nad Pernšejnem, Telč, Světlá nad Sázavou, Náměšť nad Oslavou, Chotěboř a Třebíč);
  • plánované zapojení regionálních producentů
  • míra zohlednění požadavků měnící se poptávky v souvislosti s COVID-19 a vhodnost případné marketingové kampaně.

Do termínu uzávěrky, tj. středy 24. 6. 2020 do 11:00, se do soutěže přihlásilo 30 subjektů s celkem 42 soutěžními příspěvky. Přehled přihlášených účastníků a jejich soutěžních příspěvků je uveden v materiálu RK-21-2020-57, př. 1.

Návrh řešení

Komise jmenovaná radou kraje ve složení Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Ladislav Seidl, MBA, Ing. Jitka Svatošová, Ing. Zbyněk Čech, Ing. Ivona Hájková, doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D., Bc. Veronika Švarcová vyhodnotila dne 26. 6. 2020 soutěžní příspěvky a doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit ocenění, a to následujícím způsobem:

  1. místo - zahrnuje vysoce kvalitní nový či inovovaný produkt cestovního ruchu, který přináší ucelený, komplexní balíček služeb a zážitků pro konkrétně definovanou cílovou skupinu. Nabízené služby se soustřeďují okolo konkrétního tématu, vzájemně se vhodně doplňují a propojují vícero subjektů v území, vč. ubytovatelů, provozovatelů atraktivit a regionálních producentů. Je zpravidla velmi dobře a srozumitelně popsána vazba této nabídky na situaci po pandemii COVID-19. Produkty se vyznačují vysokým stupněm rozpracovanosti a připravenosti k realizaci, vč. promyšleného návrhu marketingové kampaně. Toto umístění navrhuje komise pro 10 soutěžních příspěvků k ocenění finančním darem ve výši 100 000 Kč/příspěvek:

Soutěžní příspěvek

Žadatel

Sídlo

IČO

Putování po Koruně Vysočiny sklářské

Koruna Vysočiny, z.s.

Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

04415868

Putování po sochách Michala Olšiaka

Koruna Vysočiny, z.s.

Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

04415868

Instagramová stezka

Koruna Vysočiny, z.s.

Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

04415868

Sláva naŽďár výletu

SE.S.TA z.s.

Pod kaštany 246/8, 160 00 Praha

26537516

Rodinná dovolená plná chutí Vysočiny

Penzion Zubr s.r.o.

Lískovec 31, 592 62 Ujčov

29261481

Po stopách válečných hrdinů

Městské kulturní středisko Třebíč

Karlovo náměstí 58/47, 674 01 Třebíč

44065566

Česká Nej....jak na dlani

Agentura Dobrý den, s.r.o.

Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov

25160508

To nejlepší v okolí Zámku Dukovany ve dvou dnech

Hotel Atom s.r.o.

Velkomeziříčská 640/45, 674 01 Třebíč

25323474

Ochutnej Třebíč a jeho okolí

Hotel Atom s.r.o.

Velkomeziříčská 640/45, 674 01 Třebíč

25323474

STAYHOME 2 – VÍKEND, 4 – DOVOLENÁ, 7 - DOVOLENÁ

Ing. Bronislav Vala - Hotel Zámek Valeč

Dražka 624, 675 55 Hrotovice

41549007

 

Slovní odůvodnění jednotlivých oceněných příspěvků:

Produkt Koruny Vysočiny „Putování po Koruně Vysočiny sklářské“ nabízí třídenní tematický program zaměřený na historii a současnost sklářství v oblasti Žďárska, Novoměstska a částečně Bystřicka a navazuje na roční téma Vysočina Tourism „Vysočina sklářská“. Cílovou skupinou jsou především senioři a zájemci o historii a tématiku sklářství. Program je připraven variantně dle fyzické zdatnosti účastníka (turistika, cyklistika, doprava vozem) a bude doplněn o řadu informačních materiálů, ať již o informace s historickým obsahem, mapové podklady s vyznačením tras, možností ubytování, stravování, poskytovatelů služeb (např. půjčovny kol apod.), regionálních producentů, kteří jsou do programu vhodně zakomponováni, ale i dalších atraktivit v blízkosti jednotlivých cílů programu. Součástí materiálů bude také kvízová tajenka, po jejímž vyplnění získá účastník drobnou odměnu. Vzhledem k cílové skupině (především senioři) je program koncipován většinou ve venkovních prostorech a na místech s nízkou koncentrací lidí, což reflektuje hygienická a bezpečnostní opatření navazující na pandemii COVID-19 a posiluje pocit bezpečí této cílové skupiny.  Produkt bude nabízen řadou subjektů v území, jako např. ubytovateli, destinačními kancelářemi, turistickými informačními centry,  provozovateli spolupracujících atraktivit a dalšími subjekty v oblasti cestovního ruchu.

Další produkt Koruny Vysočiny „Putování po sochách Michala Olšiaka“ navrhuje několikadenní program v oblasti Žďárska, Novoměstska a okrajově také Bystřicka, který cílí na rodiny s dětmi a snaží se je zábavnou cestou provést po regionu. Základem produktu je výherní poznávací hra spojená s návštěvou vybraných soch Michala Olšiaka (zajištěn souhlas vlastníka a povolení vstupu na pozemek). Za návštěvu každé sochy získávají účastníci razítko a při 15 získaných razítkách obdrží odměnu. Součástí produktu bude nejen hrací karta, obsahující bližší informace k jednotlivým sochám (název, kde se nachází, jak se k ní lze dopravit kolmo, pěšky, vozem, tip na stravování a zajímavosti v okolí) ale také mapa se zakreslením vybraných 20 soch, tipů na ubytování a stravování, další atraktivity v území, ale i regionální producenty, které lze v rámci putování navštívit. Do produktu bude zapojeno 31 subjektů (TIC, ubytovatelé, restaurace, regionální producenti, provozovatelé atraktivit) v blízkosti soch, u kterých bude možné získat potřebné razítko do průkazky. Ti budou logicky produkt turistům nabízet. Délka programu závisí zájmu účastníka a způsobu, jakým celý program absolvuje (přesun vozem, kolmo, pěšky). Program je koncipován ve volné přírodě a v místech s nízkou koncentrací osob, čímž reflektuje aktuální hygienická a bezpečnostní opatření ve vazbě na COVID-19.

Instagramová stezka“, další produkt z dílny Koruny Vysočiny, nabízí třídenní program pro aktivní, sportovně založené turisty se zájmem o sociální sítě (mladí lidé ve věku 18-35 let), v rámci kterého kombinuje sportovní aktivity v oblasti Bystřicka s nově vznikající stezkou s top místy pro vytvoření instagramové fotografie (převážně v oblasti přírodních zajímavostí).  Součástí produktu budou mapové podklady s vyznačením míst pro tvoru instagramových fotografií, atraktivit programu, možností ubytování, stravování a tipů na další atraktivity v regionu. Nechybí ani soutěž o nejlepší instafoto za hodnotné ceny. Venkovní aktivity v místech s nízkou koncentrací osob reflektují aktuální hygienická a bezpečnostní opatření ve vazbě na COVID-19.

Myšlenka spolku SE.S.TA navrhnout produkt „Sláva naŽďár výletu“ vznikla jako reakce na nutnost podpory cestovního ruchu v regionu v důsledku útlumu během pandemie COVID-19. Ve spolupráci Zámku Žďár nad Sázavou, města Žďár nad Sázavou, Turistického informačního centra Žďár a společnosti GFluence jsou s pomocí plánovacího nástroje Boom’n’Rank vytvářeny a pomocí internetových stránek zveřejňovány různé typy výletů, které inovativním způsobem kombinují místní zajímavosti společně s doporučeními na ubytování, restaurace a regionální produkty. Do přípravy jednotlivých výletů jsou zapojováni místní lidé, kteří dané území dobře znají, a díky tomu jsou součástí produktu i praktické rady a tipy, které návštěvník v běžných průvodcích nenajde. Nabídka možných výletů, délka pobytu i konkrétní složení programu je vysoce variabilní, dle individuálního zájmu návštěvníků z různých typů cílových skupin, kde si každý může program přizpůsobit dle vlastního uvážení i časových dispozic. Nabídka výletů bude průběžně doplňována a aktualizována.

Produkt Penzionu Zubr s.r.o. „Rodinná dovolená plná chutí Vysočiny“ cílí převážně na území mikroregionu Bystřicka a jeho okolí, které se řadí mezi ohrožená území regionu, a představuje tip na rodinnou dovolenou s návštěvami zajímavostí v údolí malebné řeky Svratky a okolí. V území propojuje celou řadu subjektů, provozovatelů turistických atraktivit i možných dalších ubytovatelů, a aktivně spolupracuje s místními producenty regionálních potravin. Většinu aktivit koncipuje ve volné přírodě a venkovních prostorách s předpokladem menší koncentrace lidí a reflektuje tak hygienická a bezpečnostní opatření navazující na pandemii COVID-19.

Produkt Městského kulturního střediska Třebíč „Po stopách válečných hrdinů“ je kulturně historicky pojatou nabídkou, která se zaměřuje na cílovou skupinu seniorů či lidí se zájmem o historii 2. světové války. Návštěvníkům přibližuje příběhy válečných hrdinů, jejichž životy souvisí s městem Třebíč a jeho blízkým okolím. Jádro nabídky tvoří osudy osobností Antonína Kaliny a Jana Kubiše, dále osudy výsadkářů skupiny Spelter, související příběhy rodiny hajného Vitouše a dalších statečných občanů obce Boňov. Součástí produktové nabídky jsou i filmové projekce, besedy s pamětníky a komentované prohlídky vybraných památek UNESCO v Třebíči. Tento produkt je jedinečný zejména propojením poznání nedávné historie s čistou přírodou jihovýchodní části Kraje Vysočina a návštěvou atraktivních památek a tipem na poznávací dovolenou, na kterou se nezapomíná.

Produkt „Česká NEJ...jak na dlani PLUS aneb DOBRÉ DNY NA PELHŘIMOVSKU“ cílí na širokou škálu turistů od rodin s dětmi, přes seniory, partnerské dvojice až po skupiny přátel, kterým nabízí pestrou paletu přitažlivých cílů v Pelhřimově a širším okolí. Čtyřdenní program je zpracován variantně, takže si vybere opravdu každý. Do programu je zapojena řada subjektů, od ubytovatelů, přes restauratéry, provozovatele atraktivit, až po regionální producenty, kteří na programu aktivně spolupracují. Variantní řešení programu umožňuje výběr z venkovních nebo vnitřních aktivit, přičemž u vnitřních je zajištěn omezený počet účastníků. Díky tomu produkt reflektuje aktuální bezpečností a hygienická opatření ve vazbě na COVID-19. Navíc region Pelhřimovsko dosud patří mezi region s nejnižším výskytem koronavirového onemocnění v rámci celé České republiky.

Produkt „To nejlepší v okolí Zámku Dukovany ve dvou dnech“ je novým víkendovým balíčkem třebíčského Hotelu Atom, určeným pro cílovou skupinu párů či menších skupin, kteří cestují bez dětí. Balíček nabízí ubytování v Zámku Dukovany, který je menším zařízením komornějšího typu, a jeho nedílnou součástí je zajištění prohlídek nejzajímavějších přírodních a kulturně historických atraktivit v okolí Zámku Dukovany (vč. plavby lodí po Dalešické přehradě). Do programu jsou jedinečným způsobem zakomponovány ochutnávky specialit od místních a regionálních producentů, s nimiž žadatel aktivně spolupracuje. Silnou stránkou produktu je rovněž lokalizace na Třebíčsko, které, ač představuje turisticky atraktivní destinaci, nepatří k nejnavštěvovanějším oblastem, a pro mnoho lidí se tak v současné „postkoronavirové“ době stává ideálním místem k trávení dovolené.

Produkt „Ochutnej Třebíč a jeho okolí“ je rovněž navržen třebíčským Hotelem Atom. Jedná se tentokrát o týdenní pobyt s ubytováním v Třebíči cílící na osoby v aktivním věku, které cestují za poznáním a historií. Program tohoto balíčku jim nabízí tzv. zážitkový voucher spolu s doporučeným programem na jednotlivé dny, který zahrnuje jak památky „klasického“ typu (hrady, zámky, muzea), tak i atraktivity z přírodovědné či technické oblasti (Alternátor Třebíč), doplněné možností relaxace a sportovního vyžití. Vyzdvihnout je nutno též příkladnou spolupráci s producenty regionálních potravin a lokalizaci do prostředí menších měst a venkova s nižší koncentrací lidí, které v současné době kvůli COVID-19 patří k nejvyhledávanějším místům pro cestování a dovolené.

Ing. Bronislav Vala v navrhovaném produktu „STAYHOME“, s mottem Vysočina všemi smysly ve všech souvislostech, představuje zcela novou nabídku Hotelu Zámek Valeč s několika variantami relaxačně-zážitkových pobytových balíčků (2 noci, 4 noci a 7- či vícedenní dovolená) vhodných pro různé typy cílových skupin, jejichž součástí je doprovodný program ve formě výletů po přírodních, historických i kulturních zajímavostech v okolí. Produkt staví na kvalitní péči o návštěvníky a přináší jim pestrou, všestrannou nabídku možností trávení dovolené s využitím jak špičkově vybaveného zázemí hotelu, tak i zajímavostí v blízkém okolí. To je umožněno zejména díky navázání úzké spolupráce řady subjektů působících v cestovním ruchu i producentů regionálních potravin, která přispěje k oživení ekonomiky v hospodářsky ohroženém území Třebíčska.

  1. místo - soutěžní příspěvek, který navrhuje nový nebo inovovaný produkt a rozšiřuje tak nabídku v cestovním ruchu v regionu. Oproti oceněným 1. místem se tyto produkty vyznačují nižším stupněm originality a kreativity zpracování. Není vždy přítomna silnější jednotící myšlenka, produkty se zaměřují na blíže nedefinované cílové skupiny a rovněž počty zapojených subjektů a regionálních producentů jsou nižší, se slabšími vzájemnými provazbami. Situaci po pandemii COVID-19 tyto produkty zohledňují spíše okrajově. Toto umístění navrhuje komise pro 5 soutěžních příspěvků k ocenění finančním darem ve výši 60 000 Kč/příspěvek:

Soutěžní příspěvek

Žadatel

Sídlo

IČO

Dobrodruh Koruny Vysočiny

Koruna Vysočiny, z.s.

Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

04415868

Ztracené drahokamy Koruny Vysočiny

Koruna Vysočiny, z.s.

Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

04415868

Objev Ledečsko a okolí

Královská stezka o.p.s.

Žižkovo nám. 66, 582 81 Habry

27521702

Křemešník - víkendový pobyt v panenské přírodě poutního místa

Křemešnický hotel s.r.o.

Polní 480, 588 22 Luka nad Jihlavou

05510597

Balíčky pro rodiny s dětmi (do 8 a nad 8 let)

MHA, s.r.o. (hotel Fabrika Humpolec)

Školní 511, 396 01 Humpolec

25156896

 

  1. místo - soutěžní příspěvek s produktem, z jehož popisu není vždy zcela zřejmé, zda se jedná o nový produkt či inovaci ve vazbě na COVID-19, nicméně je z něho patrná snaha a zájem žadatele aktivně přispět touto nabídkou k oživení cestovního ruchu v regionu. Není zde vždy zcela zřejmá ucelená jednotící myšlenka, u některých příspěvků se jedná o pobytové balíčky či prostý výčet atraktivit v daném území, bez návrhu konkrétnějšího obsahu. Toto umístění navrhuje komise pro 21 soutěžních příspěvků k ocenění finančním darem ve výši 30 000 Kč/příspěvek:

Soutěžní příspěvek

Žadatel

Sídlo

IČO

Pobytový balíček

HOTEL ANTOŇ s.r.o.

Slavatovská 92, 588 56 Telč

25316656

Líbánky v Čechách

Hostačovský zámek s.r.o.

Hostačov 59, 582 82 Skryje

27798836

Posázavské putování

 

Královská stezka o.p.s.

 

Žižkovo nám. 66, 582 81 Habry

27521702

Po Koruně za korunu

Koruna Vysočiny, z.s.

Příční 405, 593 01 Bystřice na Pernštejnem

04415868

Nový produkt

Hotel Kouty - Green T Activities s.r.o.

Dlouhá 735/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město

27165337

Židovské stopy

Městské kulturní středisko Třebíč

Karlovo náměstí 58/47, 674 01 Třebíč

44065566

Třebíčsko dětem

Rozvoj Třebíčska

Masarykova 116/6, 674 01 Třebíč

70942790

Dvanáct ukrytých pokladů Třebíčska

Rozvoj Třebíčska

Masarykova 116/6, 674 01 Třebíč

70942790

Zažijte venkov

Rozvoj Třebíčska

Masarykova 116/6, 674 01 Třebíč

70942790

Naučné stezky na Třebíčsku

Rozvoj Třebíčska

Masarykova 116/6, 674 01 Třebíč

70942790

Žít venkov... to má styl!

NOvoříšský KUlturní Spolek

Náměstí 68, 588 65 Nová Říše

26634139

Rodinný penzion Jimramovské Pavlovice

Vlastimil Zelený (Rodinný penzion Jimramovské Pavlovice)

Zemědělská 454, 588 32 Brtnice

70933499

Počátky nostalgické

Kulturní zařízení města Počátky

Palackého nám. 7, 394 64 Počátky

00366315

Malý průvodce velkými zážitky - Pelhřimov a okolí po rodiny

Rodiné centrum Krteček z.s.

Palackého 1736, 393 01 Pelhřimov

69103909

Chotěbořsko - fantazie pod Železnými horami

Podhůří Železných hor o.p.s.

Maleč 48, 582 76 Maleč

27494373

Zájezd na 2 noci

TIPATOUR zájezdy, s.r.o.

V zahradách 239, 675 21 Okříšky

27743896

Zájezd na 6 nocí

TIPATOUR zájezdy, s.r.o.

V zahradách 239, 675 21 Okříšky

27743896

Nejlepší dovolená na Vysočině v rodišti Grasela

Dajpr s.r.o.

Nové Syrovice 141, 675 41 Nové Syrovice

05753040

Víkend na Vysočině - Třebíč - město památek Unesco

YASHICA s.r.o.

Žďárského 186, 674 01 Kožichovice

46980121

Přijeďte za zážitky do Skály 1827!

Blanka Szurmanová

Chotěbořská 2022, 580 01 Havlíčkův Brod

05066719

Víkendový zážitkový pobyt v Moravských Benátkách

Roman Čermák

Nad Petruskou 2146/8, 120 00 Praha 2

01547780

 

Komise navrhuje radě kraje v souladu s ustanovením pravidel soutěže „Vyhlašovatel si vyhrazuje na základě obdržených příspěvků případně doplnit další kategorie“ doplnit kategorii „Námět na inovativní řešení či netradiční pojetí nabídky cestovního ruchu“ v rámci níž by byl oceněn soutěžní příspěvek přinášející zajímavé a originální náměty k podpoře rozvoje nabídky cestovního ruchu v regionu a jejímu přiblížení návštěvníkům a turistům. V rámci této kategorie bude oceněno 6 soutěžních příspěvků finančním darem ve výši 10 000 Kč/příspěvek:

Soutěžní příspěvek

Žadatel

Sídlo

IČO

Průvodce Vysočinou

Marek Urban

Barákova 30/7, 591 01 Žďár nad Sázavou

04440544

Turistická soutěž

Mgr. Věra Hanzalová

Srázná 4308/8, 586 01 Jihlava

08888698

Pěší cesty po Vysočině

Lenka Vízková

Jiráskova 3293, 580 01 Havlíčkův Brod

62699229

Telčsko, místo, kde jste vítáni!

Ing. Dana Posádová

U Pelejových 127, 588 65 Nová Říše

87204967

Glamping

TreeBee s.r.o.

Školní 60, 393 01 Pelhřimov

09166947

Systematická nabídka tras pro aktivní a vrcholové sportovce s využitím sportovních platforem a aplikací jako např. Garmin, Suunto, adidas Runners atd.

Místní akční skupina Šipka, z. s.

Myslotínská 1786, 393 01 Pelhřimov

26987261

 

Předkladatelé se plně ztotožňuje se závěry komise a navrhují Radě Kraje Vysočina rozhodnout doplnit kategorii „Námět na inovativní řešení či netradiční pojetí nabídky cestovního ruchu“, poskytnout finanční dary subjektům a za soutěžní příspěvek uvedené v materiálu RK-21-2020-57, př. 2 dle vzorové smlouvy uvedené v materiálu RK-21-2020-57, př. 3.

Využití oceněných příspěvků - v případě poskytnutí souhlasu autory jednotlivých produktů, k propagaci a prezentaci formou kampaně v médiích a na sociálních sítích (web, facebook, instagram aj.) jak Krajem Vysočina, resp. Vysočina Tourism, příspěvková organizace, tak v rámci přeshraniční spolupráce Kraje Vysočina prostřednictvím kanceláře Evropského regionu Dunaj-Vltava (dále ERDV“) (facebook, instagram).

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID O02979.00xx.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení rozhoduje
  • doplnit kategorii „Námět na inovativní řešení či netradiční pojetí nabídky cestovního ruchu“ v rámci soutěže „Vysočina – nejlepší dovolená“;
  • poskytnout finanční dary z kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 – Cestovní ruch oceněným účastníkům soutěže „Vysočina – nejlepší dovolená“ uvedeným v materiálu RK-21-2020-57, př. 2 dle vzorové smlouvy uvedené v materiálu RK-21-2020-57, př. 3.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz