Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-06: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

RK-25-2018-06.pdf, RK-25-2018-06pr01.xls , RK-25-2018-06pr02.pdf

Číslo materiálu 6
Číslo jednací RK-25-2018-06
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
Zpracoval V. Eisová, K. Fialová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vydalo podle ustanovení § 60a odst. 11 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a §21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky.

Dotace je určena pro krajem zřizované nemocnice, které získaly rezidenční místo v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“. V rámci systému postupného uvolňování dotací zaslalo MZ  v září 2018 na bankovní účet Kraje Vysočina vedený u ČNB finanční prostředky v celkové výši 4 019 177 Kč (ÚZ 35019 ve výši 855 871 Kč a ÚZ 35015 ve výši 3 163 306 Kč).

Přehled výše schválených dotací na náklady spojené se specializačním vzděláváním rezidenta pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina v roce 2018 je uveden v materiálu RK-25-2018-06, př. 1.

V červenci 2018 došlo u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, ke změně rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (z důvodu změny finančního plánu a přerušení specializačního vzdělávání u dvou rezidentů) a na základě toho bylo nutné vrátit na účet MZ část účelově určené státní dotace přijaté do rozpočtu kraje v celkové výši 24 602 Kč (ÚZ 35019).

Přehled výše vrácených finančních prostředků spojených se specializačním vzděláváním rezidenta určených pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, v roce 2018 je uveden v materiálu RK-25-2018-06, př. 1.

Návrh řešení

Radě kraje se navrhuje schválit rozpočtové opatření, které spočívá jak ve zvýšení, tak ve snížení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2018, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u všech nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina ve výši dotace poukázané MZ na účet kraje snížené o finanční prostředky vrácené na účet MZ dle materiálu RK-25-2018-06, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 4 019 177 Kč z dotačního programu „Rezidenční místa“, z toho částka 855 871 Kč je určena na specializační vzdělávání rezidentů – nelékařů (ÚZ 35019) a částka 3 163 306 Kč na rezidenční místa – lékařské obory (ÚZ 35015) pro všechny zřizované nemocnice v rozpisu dle přílohy 1 předkládaného materiálu. Současně nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v důsledku vratky části poskytnuté státní dotace v celkové výši 24 602 Kč zpět na účet Ministerstva zdravotnictví, vyplývající ze změny příslušných rozhodnutí.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID dotace O02408-45 (RK-25-2018-06, př. 2).

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 4 019 177 Kč (ÚZ 35019 ve výši 855 871 Kč a ÚZ 35015 ve výši 3 163 306 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 878 408 Kč,
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 916 764,50 Kč,
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 1 024 004,50 Kč,
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 97 500 Kč,
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 1 102 500 Kč,

  určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-25-2018-06, př. 1;

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném snížení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) o vratku účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 24 602 Kč (ÚZ 35019) původně určenou pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 24 602 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz