Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-12: Smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

RK-25-2018-12.pdf, RK-25-2018-12pr01.pdf

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-25-2018-12
Název Smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Charvátová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) požádala o souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu prostor sloužících podnikání (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je prostor 4m2 u západního schodiště na střeše stavby budovy „C“ (Pavilonu chirurgických oborů) nacházející se na pozemcích nebo částech pozemků p.č. st. 1019/1, st. 1019/2, 1511/5, 2428, st. 7384 a st. 7391 v k.ú. Třebíč, zapsána na kat. území Třebíč, nacházející se na adrese Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč.

Pronajaté prostory budou využity druhou smluvní stranou za účelem umístění technologie pro bezdrátový přenos dat. Návrh smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání je obsažen v materiálu RK-25-2018-12, př. 1, smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to od 20. 9. 2018 do 30. 9. 2021.

Vlastníkem předmětných nebytových prostor je Kraj Vysočina, nemocnice užívá předmětné nebytové prostory na základě nájemní smlouvy ve znění pozdějších dodatků. Podle ustanovení § 2215 občanského zákoníku a čl. 6.3 Smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 1. 7. 2011 může nájemce zřídit třetí osobě k věci užívací právo, souhlasí-li pronajímatel;
byla-li nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i souhlas pronajímatele písemnou formu.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-25-2018-12, př. 1.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor majetkový

Odbor majetkový souhlasí s návrhem řešení dle materiálu RK-25-2018-12.

Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Smlouvy o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2018-12, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz