Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-13: Smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

RK-25-2018-13.pdf, RK-25-2018-13pr01.pdf

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-25-2018-13
Název Smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Charvátová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) požádala o souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu prostor sloužících podnikání (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy jsou nebytové prostory v přízemí (1. NP) budovy Pavilonu pro matku a dítě na adrese Purkyňovo náměstí 133/2, Třebíč, která je součástí pozemků p. č. st. 1337 v k. ú. Třebíč. 

Pronajaté prostory budou využity druhou smluvní stranou k provozování prodejny doplňkového sortimentu. Návrh smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání je obsažen v materiálu RK-25-2018-13, př. 1, smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

Vlastníkem předmětných nebytových prostor je Kraj Vysočina, nemocnice užívá předmětné nebytové prostory na základě nájemní smlouvy. Podle ustanovení § 2215 občanského zákoníku a čl. 6.3 Smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 1. 7. 2011 může nájemce zřídit třetí osobě k věci užívací právo, souhlasí-li pronajímatel;
byla-li nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i souhlas pronajímatele písemnou formu.

Návrh řešení

Nemocnice hodlá poskytnout k užívání prostory za účelem zajištění doplňkových služeb pro pacienty. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-25-2018-13, př. 1.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor majetkový

Odbor majetkový souhlasí s návrhem řešení dle materiálu RK-25-2018-13.

Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Smlouvy o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2018-13, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz