Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-32: Veřejná zakázka na stavební práce „Muzeum Vysočiny Pelhřimov – stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné“

RK-25-2018-32.pdf, RK-25-2018-32pr01.pdf , RK-25-2018-32pr02.pdf , RK-25-2018-32pr03.pdf , RK-25-2018-32pr03upr01.pdf

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-25-2018-32
Název Veřejná zakázka na stavební práce „Muzeum Vysočiny Pelhřimov – stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné“
Zpracoval J. Mikésková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 4
Popis problému

Předmětem návrhu usnesení je rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Muzeum Vysočiny Pelhřimov – stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné“.

Předmět veřejné zakázky tvoří oprava objektu kaple a provedení restaurování nedílných součástí stavby (oltáře, kazatelna, dveře, kamenná balustráda, atd.), včetně restaurování varhan. Objekt je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Restaurátorské práce musí být prováděny držiteli příslušných povolení v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

Stavební úpravy budou provedeny v období od listopadu 2018 do 30. 9. 2021.

Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčními rozpočty, zpracovanými projekční kanceláří Ing. arch. Martin Laštovička, Husova 12, 586 01 Jihlava, IČO 49404601 (název dokumentace: „Oprava kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen, vč.mobiliáře“) a  varhanářskou dílnou MgA. Dalibor Michek, Studénky 25, 588 31 Puklice, IČO 105 82 665 (název dokumentace: „Restaurátorský záměr – Kámen, kostel Panny Marie Bolestné – varhanní stroj“), a to v celkové částce cca 18 000 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.

OM považuje za účelné ustanovit hodnotící komisi, kterou pověří posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek dle § 114 až 122 ZZVZ. Komise bude mít 5 členů, bude usnášeníschopná při přítomnosti nejméně dvou třetin jejích členů a rozhodovat bude nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Komise z jednání vyhotoví písemný protokol.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje:

  • rozhodnout o zahájení veřejné zakázky na stavební práce „Muzeum Vysočiny Pelhřimov – stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné“ formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ZZVZ uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-25-2018-32, př. 1
  • schválit zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-25-2018-32, př. 2
  • jmenovat hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-25-2018-32, př. 3

     

    OM navrhuje k zadávání veřejné zakázky tyto termíny a kritéria:

  • zahájení zadávacího řízení – nejpozději 27. 9. 2018
  • konec lhůty pro podávání nabídek – 10. 10. 2018 v 11.00 hod. (předpoklad)
  • způsob hodnocení nabídek – ekonomická výhodnost, která bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny
Stanoviska Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

K předkládanému materiálu nemáme připomínky.

Návrh usnesení rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Muzeum Vysočiny Pelhřimov – stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-25-2018-32, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-25-2018-32, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-25-2018-32, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 27. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz