Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-49: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)

RK-25-2018-49.pdf, RK-25-2018-49pr01.xlsx

Číslo materiálu 49
Číslo jednací RK-25-2018-49
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)
Zpracoval H. Koudelová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa) a jejich zprostředkování právnickým osobám vykonávajícím činnost škol.

Finanční prostředky tohoto rozvojového programu jsou určeny na dopravu žáků 1. stupně základní školy z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Jedná se o III. etapu zahrnující období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018.

Právnické osoby vykonávající činnost základní školy zapsané ve školském rejstříku mohly podat podklady k žádosti o dotaci prostřednictvím webové aplikace MŠMT. MŠMT podklady vyhodnotilo a vygenerovalo pro kraj seznam podpořených škol pro podání souhrnné žádosti o dotaci, kterou OŠMS odeslal na MŠMT. Rozhodnutím č. 10011-10/2018-11 budou na zvláštní účet kraje pro školství poskytnuty finanční prostředky na odpovídající období roku 2018 v celkové výši 1 455 630 Kč účelově určené pro právnické osoby uvedené v materiálu RK-25-2018-49, př. 1. Dotace je poskytována ve výši 33 Kč na zvolený kvantitativní indikátor, kterým je počet kilometrů pro cestu z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky.

Návrh řešení

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.

OŠMS radě kraje navrhuje:

  • schválit navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT
    na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa) v celkové výši 1 455 630 Kč;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace zřizované krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-25-2018-49, př. 1
  • doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků
    na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-25-2018-49, př. 1.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z MŠMT v celkové výši  1 445 630 Kč na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa), (ÚZ 33 070).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Základní školy o částku 1 433 190 Kč, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 16 500 Kč a § 3117 - První stupeň základních škol o částku 5 940 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa) určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 1 455 630  Kč dle materiálu RK-25-2018-49, př. 1;
  • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace zřizované krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-25-2018-49, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-25-2018-49, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický (30. 9. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (6. 11. 2018)
Termín 6. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz