Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-51: Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

RK-25-2018-51.pdf, RK-25-2018-51pr01.doc

Číslo materiálu 51
Číslo jednací RK-25-2018-51
Název Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
Zpracoval Z. Nevrkla, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč (dále též „škola“) o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, jíž předmětem je nabytí finančního účelového daru do vlastnictví organizace.

Škola obdržela návrh darovací smlouvy na přijetí finančního účelového daru ve výši 20 000 Kč určeného na zajištění týdenního kurzu němčiny s rodilým mluvčím a učebních pomůcek pro tento kurz. Kurz je určen pro žáky 3. ročníků v roce 2018. Závazkem obdarovaného je použít darovanou částku výhradně ke stanovenému účelu. Návrh darovací smlouvy obsahuje materiál RK-25-2018-51, př. 1.

Podle § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11, a to v čl. 2 odst. 2 písm. l).

Z tohoto důvodu požádala Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč požádala svého zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-25-2018-51, př. 1.

Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.

 

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-25-2018-51, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz