Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-59: Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

RK-25-2018-59.pdf, RK-25-2018-59pr01.pdf , RK-25-2018-59pr02.pdf , RK-25-2018-59pr03.pdf , RK-25-2018-59pr04.pdf , RK-25-2018-59pr05.pdf , RK-25-2018-59pr06.pdf , RK-25-2018-59pr07.pdf , RK-25-2018-59pr08.pdf , RK-25-2018-59pr09.pdf , RK-25-2018-59pr10.pdf , RK-25-2018-59pr11.pdf , RK-25-2018-59pr12.pdf , RK-25-2018-59pr13.pdf , RK-25-2018-59pr14.pdf , RK-25-2018-59pr15.pdf , RK-25-2018-59pr16.pdf , RK-25-2018-59pr17.pdf , RK-25-2018-59pr18.pdf , RK-25-2018-59pr19.pdf

Číslo materiálu 59
Číslo jednací RK-25-2018-59
Název Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 19
Popis problému

Materiál se týká uzavření Dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), které byly uzavřeny v rámci realizace Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o změnu Smlouvy dle materiálů RK-25-2018-59, př. 7, RK-25-2018-59, př. 8, RK-25-2018-59, př. 9, RK-25-2018-59, př. 10, RK-25-2018-59, př. 11 a RK-25-2018-59, př. 12. Ve třech případech se jedná o změnu smluvní strany, která bude nadále plnit podmínky smlouvy o poskytnutí dotace. Kraj vyslovil v případě žádostí o změnu smlouvy dle materiálů RK-25-2018-59, př. 7 a RK-25-2018-59, př. 8 souhlas s převodem nemovitostí, v nichž došlo k výměně zdroje tepla, usnesením č. 1337/20/2018/RK a v případě žádosti o změnu smlouvy dle materiálu RK-25-2018-59, př. 9 usnesením č. 0949/16/2018/RK. Ve dvou případech se jedná o změnu trvalého pobytu příjemce (u Smlouvy PR02270.0206 zároveň o změnu příjmení příjemce) V jednom případě se jedná o změnu typu zdroje tepla.

Výše popsané žádosti o podstatnou změnu Smlouvy, které tvoří materiál RK-25-2018-59, př. 7, RK-25-2018-59, př. 8, RK-25-2018-59, př. 9, RK-25-2018-59, př. 10, RK-25-2018-59, př. 11 a RK-25-2018-59, př. 12, nemají vliv na dosažení účelu projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II, kterým je poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty ve smyslu Závazných pokynů na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o změny, které mění podmínky uvedené ve Smlouvě, je nutné uzavřít s příjemci podpory dodatky k těmto Smlouvám.

Na dofinancování změn typů instalovaných zdrojů tepla, při kterých bude docházet k navýšení dotace oproti původní Smlouvě o poskytnutí dotace, bude v krajním případě využito části finanční rezervy, kterou schválilo dne 9. 5. 2017 na svém jednání Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0223/03/2017/ZK. K této problematice si Odbor regionálního rozvoje vyžádal stanovisko Ministerstva životního prostředí ve vazbě na uznávání indikátoru financovaného jak ze zdrojů EU, tak z rozpočtu kraje. Toto stanovisko je součástí materiálu RK-25-2018-59, př. 19.

V případě, že by žádostem o změnu typu zdroje nebylo vyhověno, hrozilo by riziko odstoupení od Smlouvy ze strany příjemců dotace a nenaplnění indikátoru projektu, který je stanoven na 2486 výměn.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedené případy posoudil s ohledem na podmínky stanovené v Pravidlech RK a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatky ke Smlouvám, dle materiálů RK-25-2018-59, př. 13, RK-25-2018-59, př. 14, RK-25-2018-59, př. 15, RK-25-2018-59, př. 16, RK-25-2018-59, př. 17 a RK-25-2018-59, př. 18. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-25-2018-59, př. 1, RK-25-2018-59, př. 2, RK-25-2018-59, př. 3, RK-25-2018-59, př. 4, RK-25-2018-59, př. 5 a RK-25-2018-59, př. 6.

 

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-25-2018-59, př. 13, RK-25-2018-59, př. 14, RK-25-2018-59, př. 15, RK-25-2018-59, př. 16, RK-25-2018-59, př. 17 a RK-25-2018-59, př. 18.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz