Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2020-03: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1

RK-25-2020-03.pdf, RK-25-2020-03pr01.pdf , RK-25-2020-03pr02.xlsx

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-25-2020-03
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 2
Popis problému

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 11. 12. 2018 usnesením 0723/08/2018/ZK Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen „Zásady“). Finanční prostředky na realizaci Zásad jsou navrženy v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020, na kapitole Informatika v celkové výši 7 000 tis. Kč. V souladu se Zásadami byla v lednu 2020 vyhlášena Výzva k předkládání projektů č. 1 roku 2020, která obsahovala popis optimální úrovně IT vybavenosti organizací v jednotlivých odvětvích a věcných tématech. Celkový rozpočtovaný objem finančních prostředků na realizaci výzvy č. 1 činí 7 000 tis. Kč. Žádosti byly v rámci této výzvy předkládány do 6. 3. 2020. Usnesením 0512/09/2020/RK ze dne 24. 3. 2020 schválila rada kraje celkem 27 projektů, na jejichž realizaci byla rozdělena částka 5 762 675 Kč s tím, že příspěvky budou jednotlivým příspěvkovým organizacím poskytnuty po předložení Závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu po ukončení jeho realizace. O přiznání příspěvků jednotlivým příspěvkovým organizacím rozhoduje rada kraje. 

 

1. Střední škola stavební Třebíč požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 36 805 Kč (příspěvek na provoz) na financování projektu "Páteřní rozvod optickým vláknem SŠ stavební Třebíč" (dále také "Projekt").

2. Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 150 000 Kč (z toho investiční příspěvek ve výši 123 750 Kč, z toho příspěvek na provoz ve výši 26 250 Kč) na financování projektu "Zvyšování úrovně IT Akademie Světlá n. S." (dále také "Projekt").

3. Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 200 000 Kč (příspěvek na provoz) na financování projektu "WIFI síť - Domov pro seniory Velké Meziříčí" (dále také "Projekt").

4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť požádalo o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 50 490 Kč (příspěvek na provoz) na financování projektu "Řízení počítačových učeben" (dále také "Projekt").

5. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 400 000 Kč (investiční příspěvek) na financování projektu "Výměna centrálního firewallu a nákup dvou kusů NAS pro ukládání záloh" (dále také "Projekt").

6. Gymnázium Velké Meziříčí požádalo o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 200 000 Kč (z toho 191 390 Kč investiční příspěvek, z toho 8 610 Kč příspěvek na provoz) na financování projektu "Server pro GVM 2020" (dále také "Projekt").

7. Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov požádalo o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 173 082 Kč (investiční příspěvek) na financování projektu "WiFi síť Růžová" (dále také "Projekt").  

8. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 316 000 Kč (z toho investiční příspěvek 59 250 Kč, z toho příspěvek na provoz 256 750 Kč) na financování projektu "Zvýšení úrovně IT v NemJi 2020" (dále také "Projekt").

Projekty byly zpracovány v souladu s výzvou, Závěrečné zprávy a vyúčtování projektů byly doručeny na krajský úřad ve stanoveném termínu spolu s kopiemi příslušných účetních dokladů a  fotodokumentací. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku a Závěrečné zprávy a finanční vypořádání příspěvku jsou obsahem materiálu RK-25-2020-03, př. 1. Změna závazných ukazatelů je obsahem materiálu RK-25-2020-03, př. 2.

Návrh řešení

Odbor informatiky vyhodnotil předložené podklady a navrhuje radě kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku Střední škole stavební Třebíč v celkové výši 34 164 Kč (celkové skutečné náklady projektu jsou nižší než celkové rozpočtové náklady projektu uvedené v žádosti o poskytnutí finančního příspěvku), Akademii - Vyšší odborné škole, Gymnáziu a Střední odborné škole uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou v celkové výši 150 000 Kč, Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci v celkové výši 200 000 Kč, Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť v celkové výši 50 490 Kč, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci v celkové výši 400 000 Kč, Gymnáziu Velké Meziříčí v celkové výši 200 000 Kč, Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov v celkové výši 173 082 Kč, Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci v celkové výši 316 000 Kč na krytí výdajů spojených s realizací Projektů. V této souvislosti je třeba schválit příslušné rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika včetně změny závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a "Investiční příspěvek".

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 1 523 736 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 576 264 Kč a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 947 472 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 34 164 Kč u Střední školy stavební Třebíč na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Páteřní rozvod optickým vlákem SŠ stavební Třebíč“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 123 750 Kč u Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Zvyšování úrovně IT Akademie Světlá n. S." v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 26 250 Kč u Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Zvyšování úrovně IT Akademie Světlá n. S." v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 200 000 Kč u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „WIFI síť - Domov pro seniory Velké Meziříčí“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 50 490 Kč u Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť na krytí výdajů spojených s  financováním projektu "Řízení počítačových učeben" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 400 000 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Výměna centrálního firewallu a nákup dvou kusů NAS pro ukládání záloh" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 191 390 Kč u Gymnázia Velké Meziříčí na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Server pro GVM 2020" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 8 610 Kč u Gymnázia Velké Meziříčí na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Server pro GVM 2020" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 173 082 Kč u Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov na krytí výdajů spojených s financováním projektu „WiFi síť Růžová" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 59 250 Kč u Nemocnice Jihlava na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Zvýšení úrovně IT v NemJi 2020" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 256 750 Kč u Nemocnice Jihlava na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Zvýšení úrovně IT v NemJi 2020" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020".
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz