Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2020-06: Aplikace COVID - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS

RK-25-2020-06.pdf

Číslo materiálu 6
Číslo jednací RK-25-2020-06
Název Aplikace COVID - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS
Zpracoval M. Hadrava, D. Rudiková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 0
Popis problému

Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina v březnu 2020 v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 zahájil na základě úkolu Krizového štábu Kraje Vysočina vývoj aplikace COVID z důvodu v době neexistujícího centrálního státního řešení. Cílem aplikace je organizace odběrů vzorků vyšetření na COVID-19, informování všech subjektů a řízení kapacit.

Současné státní řešení stále neobsahují funkcionality, které jsou v aplikace COVID Kraje Vysočina dostupné již od prvních verzí (SMS notifikace veřejnosti, řízení kapacit odběrných míst). Aplikace byla vyvinuta pro Krajskou hygienickou stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě. Na vývoji se podílí svojí kapacitou Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s. (Spolek BISON). Vzhledem k turbulentním změnám v legislativě i požadavcích na funkcionality aplikace, vývoj aplikace stále probíhá. První verze aplikace COVID 1.0 z března 2020 umožnila řídit kompletní proces odběru:

 • indikace odběru praktickými lékaři nebo Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
 • schválení Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
 • provedení odběru na odběrném místě a odeslání odběru do laboratoře
 • zadání výsledku v laboratoři
 • notifikace pacienta a Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě o výsledku testu 

Postupně do aplikace byly přidávány další funkcionality, tak jak vyžadovala situace:

 • řízení kapacit odběrných míst
 • integrace na Informační systém infekčních nemocí
 • integrace na eŽádanku
 • podpora mobilních výjezdových týmů
 • statistiky pro vykazování odběrů zdravotním pojišťovnám
 • statistiky pro potřeby Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
 • optimalizace funkcionalit aplikace dle požadavků uživatelů

Dále byla vytvořena aplikace https://odbery.kr-vysocina.cz pro řízení odběrů samoplátců. Aplikace umožňuje stanovit volnou kapacitu pro odběry samoplátců, objednání a platbu v on-line prostředí. Po provedení testu si samoplátců může stáhnout výsledek testu přímo v aplikaci. Schválené odběry jsou propsány do aplikace COVID, odběrná místa tak evidují odběry samoplátců ve stejném prostředí jako odběry indikovaných pacientů.

Současnou verzi aplikace COVID 1.5 na řízení odběrů využívá více než 700 uživatelů  z řad praktických lékařů, zaměstnanců nemocnic, krajské hygienické stanice a laboratoří. V aplikaci bylo zpracováno více než 28tis odběrů. Aplikaci pro samoplátce využilo již více než 2700 osob.

Obě aplikace přispěly ke zvládnutí a zklidnění situace na odběrových místech (eliminace front, shlukování veřejnosti, zpřehlednění žádanek), dále Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě získal jednotný nástroj pro sledování a řízení odběrů.

Odbor informatiky uhradil na základě dílčích objednávek a výkazů práce vývoj a provoz aplikace COVID Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.,  od dubna  do srpna 2020 celkem 401 706 Kč.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že v kapitole Informatika nebylo počítáno s finančními prostředky na realizaci aplikace COVID, navrhujeme schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Informatika o částku 401 706 Kč za použití kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření.

Stanoviska Odbor sekretariátu hejtmana

Souhlasí s navrhovaným řešením.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 5213 - Krizová opatření o částku 401 706 Kč při současném snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 401 706 Kč  na výdaje související s realizací a provozem aplikace COVID.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz