Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2020-26: Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“ od Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace a rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení příspěvku na provoz pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci.

RK-25-2020-26.pdf, RK-25-2020-26pr01.xls , RK-25-2020-26pr02.pdf

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-25-2020-26
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“ od Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace a rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení příspěvku na provoz pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci.
Zpracoval D. Šálková, J. Bína, M. Fejt
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím splátky zápůjčky od Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace (dále jen „Domov Jeřabina Pelhřimov“), která byla poskytnuta organizaci na realizaci projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0506/06/2017/ZK ze dne 07. 11. 2017 rozhodlo uzavřít Smlouvu o zápůjčce ve výši 3 056 777 Kč Domovu důchodců Onšov, příspěvkové organizaci za účelem realizace projektu "Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely" (dále jen „projekt“). Přehled o poskytnutých a splacených zápůjček v rámci projektu je obsahem materiálu RK-25-2020-26, př. 1.

S ohledem na tuto skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka zápůjčky převádí zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Materiál současně řeší dofinancování vlastních způsobilých nákladů Domova Jeřabina Pelhřimov na realizaci projektu ve výši 1 120 435,45 Kč. Dofinancování bylo předpokládáno v materiálu k usnesení č. 0506/06/2017/ZK, kterým bylo schváleno poskytnutí zápůjčky na předmětný projekt.

Náklady projektu podpořeného z Národního programu Životního prostředí pod názvem „Revitalizace zahrady DD Onšov“ (č.  smlouvy 01671738) dosáhly celkové výše 3 618 713,45 Kč. Projekt byl v průběhu realizace financován z  fondu investic organizace (498 278 Kč), ze zápůjčky poskytnuté Krajem Vysočina (3 056 777 Kč) a částečně také z vlastních zdrojů organizace (63 658,45 Kč). Schválené zapojení fondu investic a ex-post dotace ve výši 2 000 000 Kč pokryla pouze část celkových nákladů, náklady těmito zdroji nepokryté zatížily hospodaření organizace ztrátou v celkové výši 1 120 435,45 Kč.

Návrh řešení

Domov Jeřabina Pelhřimov splatil ke dni 6. 8. 2020 zápůjčku v plné výši a dne 11. 8. 2020 požádal dle materiálu k usnesení č. 0506/06/2017/ZK o dofinancování vlastních způsobilých nákladů na realizaci projektu ve výši 1 120 435,45 Kč dle materiálu RK-25-2020-26, př. 2.

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje

  • doporučit zastupitelstvu kraje schválit příslušné rozpočtové opatření, kterým budou vrácené finanční prostředky převedeny zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina;
  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 1 120 435,45 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 120 435,45 Kč pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, za účelem dofinancování finanční spoluúčasti na způsobilých nákladech ukončeného projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 1 120 435,45 Kč u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, za účelem dofinancování vlastního podílu organizace na ukončeném projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“.
Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 33 089 tis. Kč.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 056 777 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 1 120 435,45 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 120 435,45 Kč pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, za účelem dofinancování finanční spoluúčasti na způsobilých nákladech ukončeného projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 1 120 435,45 Kč u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, za účelem dofinancování vlastního podílu organizace na ukončeném projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz