Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-26-2020-08: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru (učebnice českého jazyka)

RK-26-2020-08.pdf, RK-26-2020-08pr01.pdf , RK-26-2020-08pr02.doc

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-26-2020-08
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru (učebnice českého jazyka)
Zpracoval K. Svobodová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina již třináctým rokem spolupracuje s partnerským regionem Zakarpatská oblast Ukrajiny. 

Díky intenzivní spolupráci našich regionů v zakarpatských školách roste zájem o studium českého jazyka jako druhého cizího jazyka. Dnes se český jazyk v rámci osnov vyučuje na šesti základních školách v oblasti. 

Školní programy se studiem českého jazyka v Zakarpatí se zaměřily na učebnice používané studenty Užhorodské speciální školy č. 3 (byla to první škola, kde se vyučoval český jazyk). Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny vydalo povolení k jejich využití ve vzdělávacím procesu. 

A právě Užhorodská speciální škola č. 3 podala oficiální žádost o nákup (dovybavení) učebnic českého jazyka (RK-26-2020-08, př. 1). Členové Stálé konference se vyjádřili k tomuto požadavku kladně. Nákup učebnic českého jazyka je jedním z plánovaných projektů spolupráce se Zakarpatskou oblastí na rok 2020 a v rozpočtu zahraniční spolupráce. 

Předmětem tohoto materiálu je poskytnutí věcného daru - učebnic pro výuku českého jazyka v hodnotě celkem 17 982 Kč (cena je včetně DPH). 

Předání učebnic českého jazyka se uskuteční v rámci pracovní cesty do partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Radě Kraje Vysočina poskytnout věcný dar podle smlouvy uvedené v materiálu RK-26-2020-08, př. 2

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech rada kraje.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

nemá k návrhu usnesení připomínky.

Stálá konference

Stálá konference odsouhlasila záměr poskytnutí učebnic pro výuku českého jazyka. Nákup učebnic českého jazyka je jedním z plánovaných projektů spolupráce se Zakarpatskou oblastí na rok 2020.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace ID O02991.

Odbor ekonomický

nemá připomínky k rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce Užhorodské specializované škole I. – III. stupně č. 3 dle materiálu RK-26-2020-08, př. 2.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz