Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-26-2020-24: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekty „Connecting Regions AT-CZ“ a „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“

RK-26-2020-24.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-26-2020-24
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekty „Connecting Regions AT-CZ“ a „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“
Zpracoval R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektů „Connecting Regions AT-CZ“, akronym „ConnReg AT-CZ“, registrační číslo ATCZ1 a „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“, akronym „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“, registrační číslo ATCZ109. Kraj Vysočina je v těchto projektech, realizovaných v rámci Operačního programu „Interreg V-A Rakousko – Česká republika“, vedoucím partnerem.

Usnesením č. 0530/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015 („Zastupitelstvo kraje schvaluje účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Kooperačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika dle materiálu ZK-06-2015-56, př. 1. se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 20 000 €, tj. 554 500 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 27,725 Kč); převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 5 545 000 Kč (1 euro = 27,725 Kč) na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Connecting Regions AT-CZ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Connecting Regions AT-CZ; rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci Kooperačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika dle materiálu ZK-06-2015-56, př. 2“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v tomto projektu a rozhodlo o uzavření Dohody o spolupráci mezi partnery projektu.

Usnesením č. 0140/02/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016 („Zastupitelstvo kraje schvaluje účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika dle materiálu ZK-02-2016-73, př. 1. se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 2 353 €, tj. 63 531 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 27,00 Kč); převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 635 310 Kč (1 euro = 27,00 Kč) na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v tomto projektu.

Projekty „ConnReg AT-CZ“ a „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“ Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. Dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj kryje 5 % z certifikované částky, v rámci projektu „ConnReg AT-CZ“ za 7. monitorovací období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019 činí dotace 1 121,15 €, v rámci projektu „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“ za 4. monitorovací období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 činí dotace 86,39 €. Dne 14. 8. 2020 byly Kraji Vysočina převedeny na bankovní účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 1 121,15 € a 86,39 €. Dotace byly následně dne 19. 8. 2020 převedeny na bankovní účty projektů „ConnReg AT-CZ“, č. ú.: 4211011840/6800 (1 121,15 €) a „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“, č. ú.: 4200170192/6800 (86,39 €). Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o částku 29 323,68 Kč (1 121,15 €) a ve zvýšení rozpočtu projektu „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“ o částku 2 259,53 Kč (86,39 €).

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektů „ConnReg AT-CZ“ a „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 29 323,68 Kč (1 121,15 €) a 2 259,53 Kč (86,39 €).

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelových dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 29 323,68 Kč (1 121,15 EUR), které jsou určeny na financování projektu Connecting Regions AT-CZ, a ve výši 2 259,53 Kč (86,39 EUR), které jsou určeny na financování projektu TA AT-CZ – Kraj Vysočina.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 29 323,68 Kč (1 121,15 €);
  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2 259,53 Kč (86,39 €).
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz