Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-26-2020-31: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.“

RK-26-2020-31.pdf

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-26-2020-31
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.“
Zpracoval D. Šálková, P. Poulová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Na základě usnesení rady kraje č. 0878/16/2020/RK byl odboru sociálních věcí udělen souhlas se zpracováním projektové žádosti projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V“  v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci a výzvy č. 30_20_010. Projekt je, tak jako v minulých letech, zaměřen na zajištění úhrady části nákladů za obědy dětí/žáků mateřských škol, základních škol, popř. žáků nižších stupňů víceletých gymnázií, ve věku od 3 do 15 let, jejichž rodiče se nacházejí v hmotné nouzi, a to ve školním roce 2020/21. Do projektu se přihlásilo 67 partnerů (škol a školských zařízení). Předpokládaná částka neinvestiční dotace pro školní rok 2020/21 činí 6 025 553,10 Kč. Usnesením 1093/19/2020/RK ze dne 9. 6. 2020 byly schváleny jednotlivým partnerům projektu smlouvy, na základě nichž jim bude vyplacen jejich podíl na financování nákupu surovin, přípravu stravného a úhradu tzv. paušálních nákladů ve výši 5%. Z projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.“ bude hrazena potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi. Cílem projektu je zabezpečit školní stravování dětem mateřských škol a žákům základních škol ze sociálně slabých rodin, jejichž rodiče se nacházejí v hmotné nouzi a snížit tak potravinovou deprivaci těchto dětí. Stravné bude hrazeno formou úhrady jednotkových nákladů. Jako partneři projektu s finančním příspěvkem budou vystupovat vlastní školy, nebo školská zařízení na území Kraje Vysočina, kterým bude na základě smlouvy o partnerství proplacen podíl uvedený ve smlouvě. Ve školním roce 2016/2017 poprvé probíhal projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“, ve kterém bylo podpořeno 324 dětí za celkem 1 355 317,95 Kč do projektu bylo zapojeno 40 partnerů. Ve školním roce 2017/2018 probíhal projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II", ve kterém bylo podpořeno 469 dětí za celkem 1 860 979,05 Kč, do projektu bylo zapojeno 50 partnerů. Ve školním roce 2018/2019 probíhal již třetí projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III", ve kterém bylo podpořeno 529 dětí za celkem 2 109 955,05 Kč, do projektu bylo zapojeno 63 partnerů. Čtvrtý projekt "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV" probíhal ve školním roce 2019/2020 a bylo v něm podpořeno celkem 462 dětí za celkem 1 386 123, 90 Kč a zapojeno celkem 70 partnerů. Tento školní rok byl poznamenán epidemií COVID - 19. V druhém pololetí tohoto školního roku byla přerušena docházka žákům základních i mateřských škol a proto je skutečná výše podpory nižší než v předchozích projektech.

Návrh řešení

V srpnu 2020 byla zaslaná Kraji Vysočina účelová neinvestiční dotace z MPSV ve výši 6 025 553,10 Kč a připsána na účet vedený u ČNB č.ú. 94-32925681/0710.

S ohledem na toto je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout účelovou neinvestiční dotaci do rozpočtu kapitoly Evropské projekty tak, aby bylo možné z ní čerpat prostředky na projekt, jehož realizaci Kraj Vysočina zahájí dne 01. 09. 2020.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši  6 025 553,10 Kč, které jsou určené na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V“.  

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 6 025 553,10 Kč určenou na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V“.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz