Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-26-2020-32: Návrh na provedení rozpočtového opatření – zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19

RK-26-2020-32.pdf, RK-26-2020-32pr01.pdf , RK-26-2020-32pr02.xlsx

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-26-2020-32
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19
Zpracoval J. Bína, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Dne 21. 7. 2020 vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné dotační řízení k poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 na odměny pro zdravotnické pracovníky, vykonávající odbornou činnost dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, zaměstnané u poskytovatelů sociálních služeb.

Dotační řízení bylo vyhlášeno v návaznosti na novelu zákona č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 schválenou dne 7. 7. 2020 a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů.  Dotace je určena na úhradu mimořádných odměn ke mzdě a platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byl zdravotnický pracovník vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID-19. Dotace není poskytována v režimu vyrovnávací platby.

Dne 19. 08. 2020 bylo Kraji Vysočina doručeno Rozhodnutí o poskytnutí státní dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID - 19 v rámci mimořádného dotačního řízení číslo: 63/2020/SOC/OKD (dále jen "Rozhodnutí"). Bylo tak vyhověno žádosti, kterou Kraj Vysočina podal za své příspěvkové organizace. Dle Rozhodnutí je Kraji Vysočina přiznaná dotace ve výši 10 885 862,12 Kč. Rozhodnutí je součástí materiálu RK-26-2020-32, př. 1. S ohledem na tuto skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020 o finanční prostředky ve výši 10 885 862,12 Kč určené pro příspěvkové organizace zřizované krajem, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit příslušné rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o poskytnutou mimořádnou dotaci z Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 10 885 862,12 Kč a současně navrhujeme zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-26-2020-32, př. 2.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě mimořádné dotace z Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 10 885 862,12 Kč – na odměňování zdravotnických pracovníků v souvislosti s pandemií COVID-19 v příspěvkových organizacích provozujících sociální služby, které zřizuje Kraj Vysočina.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 10 885 862,12 Kč na odměňování zdravotnických pracovníků v souvislosti s pandemií COVID-19 v příspěvkových organizacích provozujících sociální služby, které zřizuje Kraj Vysočina dle materiálu RK-26-2020-32, př. 2;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro příspěvkové organizace zřizované krajem, o částku 10 885 862,12 Kč na odměňování zdravotnických pracovníků v souvislosti s pandemií COVID-19 v příspěvkových organizacích provozujících sociální služby, které zřizuje Kraj Vysočina dle materiálu RK-26-2020-32, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz